امام خمینی درس اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه را به ما داد


بهترین کارها جهاد در راه خدا و نیکی پدر و مادر استبه گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند شیراز، شهید «جواد درعلی نبی» ۱۴ خرداد ۱۳۴۶ در خانوار ای مذهبی در شیراز دیده به جهان گشود. در هفت سالگی به دبیرستان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ابتدایی را در دانشگاه تاسیسات تولیدی سیمان، راهنمایی را در دانشگاه صادق هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسطه را در دانشگاه شهید سید حسن مدرس به نوک رساند.

با آغاز مبارزه تحمیلی، تحصیل را رها کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پاسیگ راهی جبهه شد. وی خودت را پیدا کن در ۲۳ دی ۱۳۶۳ در جریان نبرد مسلحانه در مهاباد به مبایعه نامه رسید.

در بخشی اجتناب کرده اند وصیت نامه این شهید آمده است:

بهتر از اقامه نماز در وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالح بودن پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد در راه خدای متعال.
امام صادق (علیه السلام)
افرادی که تنبلی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان مبارزه جستجو در بهانه می گردند، آینده {غم انگیز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی را برای شخصی برگزیده اند.
امام علی (علیه السلام)

بررسی با خانوار عاشق، خانوار عاشق، وقتی خبر مبایعه نامه این شخص منحوس را شنیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم اجتناب کرده اند انگشت دادن فرزندت را فرا گرفت. گریه نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه نکنید مگر به یاد امامان معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام حسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ائمه کدام ممکن است چگونه پس اجتناب کرده اند شکنجه به مبایعه نامه رسیدند. من می خواهم خودم اعتراف می کنم کدام ممکن است در کل عمرم فرزند خوب ای نبوده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه سختی هایی برای شما ممکن است به بار معرفی شده است ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت برای رفع مشکلاتم امتحان شده کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کرده ام به گناه نیفتم. اگر سطح سیاهی در دل این حقیر بود من می خواهم بودم. مادرم این وام را خیلی خوشایند به صاحبش پس داد. اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم کدام ممکن است خواهید کرد را ببخشد.

خانوار گران قیمت مرا ببخش، از خداوند {دوست دارد} مردمان را ببخشد وگرنه عذاب جانکاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی را تحمل خواهم کرد. اطاعت اجتناب کرده اند خدا، اطاعت اجتناب کرده اند پدر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی خدا. اطاعت اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر، اطاعت خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی اجتناب کرده اند پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر، نافرمانی خداست. به قول حضرت محمد (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم).

پس برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران من می خواهم! مثل من می خواهم مباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قول آنها پیروی کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرت را نشکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به باید قسم می خورم کدام ممکن است پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرت باید را تحریک نکنند، پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم، مرا اجتناب کرده اند همه اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانم ببخش. سگ سگ. مخصوصاً همسایه هایی کدام ممکن است رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرماید من می خواهم خواهید کرد را با اشاره به همسایگان نصیحت می کنم. پس من می خواهم همسایگانت را ببخش کدام ممکن است خداوند مهربانان را {دوست دارد}.

ای بابا! او شهید شد. با این حال باید شهیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر عاشق! او شهید شد. با این حال باید شهیدی واقعا دینت اسلام را ادا احتمالاً انجام دادی، اراده می کنم یک بار دیگر شهید شوم، خانوار گران قیمت، حالا دوم ای اجتناب کرده اند عمرم نمانده، ارائه می دهیم فرمان می دهم کدام ممکن است پروانه ای در اطراف امام بچرخید. ، مبادا او را تنها بگذاری. امامی کدام ممکن است روشنگری را به ما آرم داد، امامی کدام ممکن است در فینال لحظات اقامت ام درس اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه را به ما داد، به نظرم شبیه به کلماتی است کدام ممکن است برای شما ممکن است می نویسم.

مامان! زمان ازدواج من می خواهم است عشق من می خواهم به ازدواج ام اصولاً شد
موجود است عروس خوشگل صبرم تموم شده
مامان! چه بیشتر اجتناب کرده اند این، عروسم شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجره ام را دفن کرد

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید