جهاد مصور. روشنگری به سمت تحریف حقایق


گروه حفاظت استانی – «سعید لاهیاری» فرمانده پیشکسوت حفاظت مقدس. همراه خود پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام سیاسی غرب به طور قابل توجهی آمریکا همراه خود نظام جمهوری اسلامی ایران حاوی شد. اجتناب کرده اند این رو متنوع اجتناب کرده اند علما به طور قابل توجهی ائمه انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند مبانی ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس غرب شناخته شده به عنوان منصفانه جریان ذهنی متجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخاصم کدام ممکن است انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ایران را هدف قرار داده است یاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره بر لزوم مقابله همراه خود این جریان تاکید داشته اند. . تأثیر سنت بیگانه

پس اجتناب کرده اند نوک نبرد تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تکنیک ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزاتی دشمنان در مقابله همراه خود جمهوری اسلامی، راهبرد بیشتر مبتنی بر «توانایی احساسی» علیه نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ایران در اصل کار مدیریت آمریکا قرار گرفت. جبهه غربی

رئیس معظم انقلاب اسلامی (رحمت الله علیه) در تشریح این تدبیر دشمنان فرمودند: منصفانه جبهه غول پیکر باکلاس در کنار همراه خود پوشش، صنعت، پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از حمایت ها یادآور سیل به نبرد سر خورد. ما.» (۱۳۶۸/۹/۲۱). این برخورد همراه خود دشمن اجتناب کرده اند دیدگاه رئیس انقلاب اسلامی ۹ تنها «تهاجم باکلاس» اما علاوه بر این «کمین باکلاس، غارت باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار باکلاس» است. (۱۳۷۷/۴/۲۲).

در شکسته نشده این توسعه هژمونی همراه خود اساس‌های تاریخی، جبهه باکلاس غرب در سال‌های فعلی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند‌های جدید برای بدست آوردن به نیازها بلندمدت شخصی، بازو به «نبرد رسانه‌ای» علیه انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ایران زده است. ماهیت بی نظیر «نبرد اطلاعاتی» تأثیرگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام تأثیرگذاری بر ایده ها، عواطف، تمایلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار افراد است، از دشمنان همراه خود برای درمان هدف، مرحله، انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع عملیات شخصی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی این سیستم ریزی می کنند. . در چنین شرایطی، رئیس معظم انقلاب اسلامی در طرفدار‌های مکرر ماه‌های فعلی بر نیاز «تبیین حقایق» به سمت دروغ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه‌نمایی‌های دشمنان انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حضرت امام خامنه ای خطاب به دانشجویان فرمودند: «خواهید کرد کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان گران قیمت کدام ممکن است در واقع ثمره مرکز ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید بلند مدت این ملت هستید، به موضوع «تفسیر» ملاحظه کنید. حقایق زیادی است کدام ممکن است باید دلیل داده شود، در برابر این این حرکت نادرست کدام ممکن است اجتناب کرده اند صد جهت به سوی ملت ایران سرازیر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها نهایی را تحمل تأثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند نیازها غول پیکر دشمنان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام است. انقلاب توطئه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دشمن حرکت کرد.» (۱۴۰۰/۷/۵).

مقام معظم مدیریت نیز در شکسته نشده تأکیدات شخصی بر موضوع «تفسیر» در ماه‌های فعلی کدام ممکن است اجتناب کرده اند منصفانه سو حاکی اجتناب کرده اند اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت این امر ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری حکایت اجتناب کرده اند وجود حقایق فراوان دارد. اجلاس محبان اهل بیت علیهم السلام در بهمن ماه ۱۴۰۰، اندیشه «جهاد تفسیر» را شناخته شده به عنوان تعهد ای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام به سمت امتحان شده های دشمن شکاک مطرح کرد. حقایق را تحریف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آنها در کار برای چه تخصص دارند؟ «برای بازگرداندن اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث‌ها در نظام جمهوری اسلامی برای تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات…». را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: «خب، اجتناب کرده اند شخصی بپرسیم {در این} جهاد جاری، {در این} نبرد پرت ای کدام ممکن است بین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفر، بین حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل، بین دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست موجود است، مکان ایستاده ایم؟

حضرت امام خامنه ای در شکسته نشده سخنان شخصی طرفدار کردند: حقایق باید همراه خود منطق محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت مناسب در کنار همراه خود زینت بخشیدن به احساسات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اخلاق آشکار شود. (۱۴۰۰/۱۱/۳).

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی جهاد را منصفانه پروژه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جهاد تعهد ای خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هرکسی است کدام ممکن است ممکن است کار تنبل. (۱۴/۱۱/۱۹)

همراه خود ملاحظه به بیانات رئیس معظم انقلاب اسلامی می توان مهمترین مؤلفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات «تبیین جهاد» را کدام ممکن است برای حاضر پاسخ دقیق به سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات فعلی در دنیای آنلاین ما باید مورد ملاحظه قرار گیرد، در شکسته نشده مطلب برشمرد. اسبابک ها زیر:

  • تکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استناد به قطعا ارزش آن را دارد های الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی
  • اخلاق در برخورد همراه خود مشکلات گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند توهین، دروغ، تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در دنیای آنلاین ما.
  • حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بیشتر مبتنی بر اندیشه، منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت انقلابی
  • هدایت ایده ها نهایی در جهت مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً
  • دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت در انتخاب گیری برای بدست آوردن به مزیت سراسری
  • روحیه خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در ارتباط کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاطفی همراه خود افراد محور تبدیل می شود
  • انقلابی بیشتر مبتنی بر اراده سراسری برای محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم قطعا ارزش آن را دارد های والای انقلاب اسلامی
  • تبیین جهاد شناخته شده به عنوان منصفانه منطقه نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله همراه خود تأکید بر مدیریت رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان.

{در این} میان پس اجتناب کرده اند صدور ادعا گام دوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمیدن روح امید در کالبد گروه اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون در دهه پنجاه قرن قبلی انقلاب در عین جاری کدام ممکن است دشمن این حدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریف حقایق است، یقیناً همراه خود عنایت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیروی اجتناب کرده اند فهرست های حکیمانه، در صدد کاشتن یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان افراد تدریجی قدم ایران است. رئیس فرزانه انقلاب اسلامی، کودکان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ولایتمدار ایران اسلامی در لحظات آینده ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی انقلاب اسلامی همراه خود امتحان شده همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضاعف شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عزمی راسخ در «جهاد تفسیر»، قطعاً دشمنان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اسلامی ایران دوباره در حضور در نیازها باور نکردنی شخصی ناکام خواهند ماند.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید