پیام د. هیئت میرزابگی به رئیس جمهور دانستن درباره تعمیر بلافاصله سبدها خدمت رسانی به پرستاران


رئیس گروه نظام پرستاری در نامه ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به تشریح مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات گروه پرستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها خدمت رسانی آنها صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم معامله با بلافاصله به چند درخواست شده است مهم پرستاران در ایام تاجگذاری به همان اندازه روز پرستار تاکید کرد. .

محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

بخش ی موفقیت حضرت آیت الله دکتر رئیسی

رئیس جمهور احترام جمهوری اسلامی ایران

خوش آمدی

همراه خود احترام، ۲ سال دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده اجتناب کرده اند کشتی همراه خود کرونای ننگین، مدافعان سلامت، فدای جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی، ویروسی کدام ممکن است هدفش {نفس کشیدن} افراد است، می گذرد. سینه شخصی را سکسی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا را در ملت ظریف کرد. به لطف خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت خستگی ناپذیر مدافعان توانمند بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد در جاده مقدم، اکنون به شبیه به هاله پاسخ داده اند.

همراه خود وجود تقدیم ۱۵۰ شهید، ورودی ۱۴۰ هزار پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم نزدیک به ۹۰۰۰ جانباز کرونا، حمایت صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزشی اجتناب کرده اند ما اجتناب کرده اند جانب مولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتدا، شهرت عظیم محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت است کدام ممکن است بالا عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت ماست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرتش پاپ لیا صدها در بدترین شرایط روح امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را در تن تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی پرستاران دمید. این به آنها انگیزه مضاعف داد به همان اندازه بی امان همراه خود این هاله مضر کشتی کنند.

متنوع اجتناب کرده اند این اعضای خانواده مدافع سلامت علاوه بر این فداکاری اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی؛ گاهی {در این} نبرد شریک زندگی، فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دادند.

متنوع اجتناب کرده اند این اعضای خانواده حتی ۲ سال را بیش اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} شخصی اجتناب کرده اند نعمت حضور در امتداد طرف خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند مبتلایان عروق کرونر صرف کردند. معمولاً آنها هفته ها در بیمارستان ها می مشابه با را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ویروس کرونا هستند به همان اندازه افراد کمتر تحمل تأثیر قرار گیرند.

به تذکر ما سالهاست. مورخان گذشته تاریخی جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت نخواهند توانست. کشتی پرستاران {در این} زمینه را تصور کنید.

اقداماتی مشابه با باز کردن مجرای هوا در گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بینی؛ احیای مستقیم مبتلایان عروق کرونر، تنفس مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً تنفس همراه خود چنین بیمارانی. درج لوله؛ آسپیراسیون ریه، خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره توسط پرستاران برای بیمارانی کدام ممکن است {اعضای خانواده} آنها جرات تحقق نداشتند. نمی دانیم به چه تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایلی می توان آن را تبدیل کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته تاریخی ملت منعکس کرد.

با این حال رئیس جمهور احترام!

ما شاهد امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش در یک روز واحد زمانی خواهید کرد در شرایط حال ملت هستیم کدام ممکن است قطعا جدی تر اجتناب کرده اند زمان درگیری است. فینال نامه (۱۰۰۷/۱۰۷۶) مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ وزیر بهداشت به محل کار معظم له را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای آن؛ وی علاوه بر این امتحان شده های خیلی شبیه شخصی را برای آینه کردن مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات حامیان سلامت به حضرت برتر آرم می دهد. به نظر می رسد مانند است آنها توسط خودم باقی مانده است نتوانسته اند ضرر مدعیان سلامت را رفع کنند.

رئیس جمهور احترام!

کرونا برای ما خیلی جدی تر اجتناب کرده اند زمان درگیری بود.

پیش بینی داریم به برخی اجتناب کرده اند مسئولین احترام اجازه ندهید. به همان اندازه این مبارزان بی نظیری کدام ممکن است در گذشته تاریخی وطن تکرار نمی شوند برای حفاظت اجتناب کرده اند حقوق شخصی بسازند. خودشان روی صحنه بیایند!

حضرت آیت الله دکتر رئیسی!

مدافع سلامت در دوران جوانی در تحریک کردن خانوار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی عظیم را دنبال می تنبل با این حال داوطلبانه تمام لذت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی های اقامت را رها می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هفته آنها را به همان اندازه بیمارستان همراهی می تنبل. بدترین مبتلایان عروق کرونر را ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا می تنبل. خواه یا نه می توان برای این پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت او قطعا ارزش آن را دارد قائل شد؟

آقای رئیس جمهور!

خواه یا نه در هر آزمون استخدامی ابزاری تولید دیگری، خواه یا نه کسی جرات دارد تمام عصر را در یک واحد اتاق باشکوه بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در بخش تاج گذاری بیمارستان؟

خواه یا نه این ویروس کرونا نیست کدام ممکن است همه امکانات تجاری، آموزشی، آموزشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد کلام کل ملت را اجتناب کرده اند ترس آلوده شدن افراد تعطیل کرده است؟

تنها شغلی کدام ممکن است بسته نشده است که ممکن نیست. با این حال ارائه دهندگان او تعداد زیادی برابر مهارت او افزایش کشف شد، پس حرفه او چه بود؟

کدام ممکن است عبارت دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک در حرفه پرستاری صدها اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت خاص شده است. حداقل یکی اجتناب کرده اند شاهدان بی نظیر هاله بود.

مجلس احترام نیز مبانی ممکن خوبی {در این} زمینه تصویب کرد.

در صورتی کدام ممکن است در دوران ریاست احترام قوه قضائیه به سعادت رسید. اعضای شورای برتر نظام پرستاری به تصویر اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار پرستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی سلامت نیز خدمت خواهید کرد رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تشریح امتیازات پرداختند. سبدها خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات عدم اجرای مبانی مذکور اشاره کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معظم له از نزدیک اجتناب کرده اند شخصی حفاظت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری گروه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نهاد تولید دیگری حوادث مبارکی پیش به اینجا رسید کدام ممکن است نشد. مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام

اکنون درخواست شده است همه مدعیان سلامت نتیجه گیری فرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مناسب مبانی پرستاری است.

با این حال آقای رئیس جمهور!

حالا در آستانه روز پرستار

متوجه خواهید شد: علیرغم تمام شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی این گروه دلخور؛ مسئولین حال ۹ تنها در حرکت احترام نمی کنند، اما علاوه بر این در مواجهه همراه خود چشمان باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسف حامیان سلامت نیز احترام نمی کنند. توسعه برخی سود‌ها، اجتناب کرده اند جمله شخصی بودن، به پست‌هایی کدام ممکن است کل فاصله تصدی آنها را نمی‌توان همراه خود عالی سال خدمت برای حامیان سلامت ارزیابی کرد، باعث شد کدام ممکن است حامیان سلامت اجتناب کرده اند سوی مسئولان بافت بی‌احترام کنند. مستقیم بازو به کار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کم اعتراضات تعیین کنید بگیرد کدام ممکن است قطعا ۹ درخواست شده است قلبی این اعضای خانواده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نظام پرستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خواست هیچ دلسوزی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی ما.

لذا حق دارید حضرتعالی را برتر ترین مجری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه امید حامیان سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قانونی آنان بدانید:

۱ – کمیته ای مرکب اجتناب کرده اند محل کار وزیر، گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات نظام پرستاری، وزارت بهداشت، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت. مراقب وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع آن این سیستم ریزی کنید.

۲. موضوعاتی مشابه با کمک های بلاعوض، تنظیم وضعیت نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات قراردادی، تمدید قالب، ۸۹ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هر گونه قوت در وسط کرونا. کار در رختخواب با بیرون تنظیم ساعت (همراه خود دستورالعمل ارائه شده توسط شبیه به کمیته)

علاوه بر این قوانین تعرفه گذاری ارائه دهندگان پرستاری باید اجتناب کرده اند روز پرستاری امسال اجرایی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند این به تاخیر نیفتد.

این سه موضوع اجتناب کرده اند موضوعات در بین مدعیان بهزیستی است کدام ممکن است در میل مطالبات اولین شخصی به ورزش علمی می پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رفع این سه موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مهم، حامیان سلامت گران به جاده پایانی کدام ممکن است می خواهند می رسند.

بعد از همه اعطای امتیازات خودسوزی به جانباختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهدای نظام سلامت یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است در اکثر ملت ها مورد ملاحظه قرار گرفته است، به طور قابل توجهی در ابعادی مشابه با (حقوق تاج گل اضافی)، اعطای کار دردسرساز اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای مرخصی. مجبور بودن در امتداد طرف این سیستم‌های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توریستی کدام ممکن است وضعیت روانی مدعیان سلامت را باز می‌گرداند، تاکنون در ملت ما اصلاً مورد ملاحظه قرار نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌های قابل توجه مبنی بر «عوارضی مشابه با سندرم پس اجتناب کرده اند حادثه» موجود است.

همراه خود حامیان سلامت در بخش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکزی کدام ممکن است برای شخصی، دفتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ضرر‌ساز هستند، ارتباط برقرار کنید.

در طولانی مدت گروه نظام پرستاری ملت کدام ممکن است بر مقدمه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشاور برگزیده شده بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ هزار نفر اجتناب کرده اند کارمندان گران پرستاری می باشد. وی همراه خود اعتقاد مناسب به راهکارهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به چارچوب های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی برای تعمیر مشکلات تا حد زیادی، همراه خود این وجود اولویت قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق شخصی را نسبت به رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن برخی مسئولان در تجهیزات های عظیم دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی پرستاران دولتی ضمن پیگیری تمامی مطالبات ابراز می دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها خدمت رسانی به این اعضای خانواده. تقاضا های معظم له. اجازه ندهید چنین مدیرانی کدام ممکن است اساساً خارج اجتناب کرده اند نظام سلامت هستند، با این حال در آن تأثیرگذار هستند، وجهه از ما مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در بخش سلامت را خدشه دار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت نظام سلامت را همراه خود هم ارزیابی کنند. وضعیت کارمندان؛ کار کردن آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر علائم؛ خداوند نخواسته مقامات عدالت محور شخصی را در بخش سرمایه انسانی در بخش سلامت ضعیف تر اجتناب کرده اند مقامات های قبلی راه اندازی شد تنبل. اجتناب کرده اند خداوند متعال بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه دلسوزان نظام خواستاریم.

دکتر محمد مرزبیگی

رئیس گروه نظام پرستاری

دیدگاهتان را بنویسید