اجرای این سیستم کامل تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح جامعه بانکی در سال جدید – اقتصاد برتر


تهران – بالاترین اقتصاد – ۵ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبار به نقل اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، علی صلاح آبادی در نشست نوروزی با اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد موسسه مالی مرکزی با تاکید بر اجرای چندین این سیستم عملیاتی در بخش های مختلف این موسسه مالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ضروریات {بوده است}، اظهار داشت: تعدادی از ماهه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: انضباط پولی موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اعتباری کدام ممکن است موسسه مالی‌ها باید به آن تمرکز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هدف اصلی بر مدیریت اجزای اساس مالی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در اصل کار موسسه مالی مرکزی است.

رئیس شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت علاوه بر این بر لزوم اصلاح نظام بانکی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اصلاح برای ادغام کردن سه بعد ارتباط مقامات با موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها، ارتباط موسسه مالی مرکزی با موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط موسسه مالی‌ها با موسسه مالی‌ها است. مشتریان.» این سه اتصال باید {اتفاق بیفتد} تا شاهد تغییر در نظام بانکی باشیم.

وی بر وجود اتاق در نظر گرفته شده در امتداد طرف اجرای ساختار های کامل موسسه مالی مرکزی برای تغییر جامعه بانکی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در امتداد طرف این اقدامات، هدف موسسه مالی مرکزی حمایت اجتناب کرده اند اقتصاد اطلاعات بنیان برای بدست آوردن به افزایش ساخت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تدوین ساختار تامین پولی زنجیره ساخت اطمینان حاصل شود که تخصیص صحیح تسهیلات بانکی، قطعا یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محورهای این سیستم های عملیاتی این موسسه مالی در سال جدید {خواهد بود}.

دیدگاهتان را بنویسید