خبرهای خوشایند با اشاره به اثربخشی قرص های ضد عروق کرونرآسپرین ممکن است کمک خواهد کرد که شما کاهش درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم، جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل لخته های خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری های عروق کرونر روده ها مشابه حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید