اجرای راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه استوایی درخواست شده است مردمان ایلام است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی عصر در امروز دوشنبه در دیدار با مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: معاونت اجرایی اجتناب کرده اند طریق راه آهن این موضوع را اجتناب کرده اند طریق وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی پیگیری می تنبل.

وی افزود: ساختار سامانه گرمسیری کدام ممکن است ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی استان را آبیاری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازدید جدیدترین هیئت مقامات به ایلام، ۱۵۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند طریق اجرای تفاهم نامه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازرسی شد. سپاه سیم، کابینت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار اجتناب کرده اند طریق تصفیه روغن سرعت خواهند گرفت.

رئیس شورای استان با ردیابی به نیاز ملاحظه به خیابان اربعین در ۲ خیابان کرمانشاه – حمل – ایلام – مهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه – اسلام آباد – قلجه – ایلام – مهران افزود: خیابان اربعین متعلق است. به همه مردمان {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع همزمان با کنفرانس اربعین میلیون زائر گران به عتبات عالیات در آن سوی مرز مهران یعنی مشهد الشهدا بازدید خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اجرایی رئیس جمهور قول پیگیری این امر را داد. اجتناب کرده اند طریق وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی صادر تبدیل می شود.

مشاور استان در مجلس شورای اسلامی مشکلات شهرداری ها را فوق العاده درگیر کننده عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} مونتاژ مقرر شد معاونت اجرایی رئیس جمهور اجتناب کرده اند طریق وزارت ملت مطالبات شهرداری ها را اجتناب کرده اند سایر طرف ها اکتسابی تنبل. {در این} صورت بخش بزرگی اجتناب کرده اند مشکلات شهرداری ها مطرح تبدیل می شود. انواع تیز کردن مطالبات، حقوق، مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان افزایش می‌یابد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ردیابی به پیگیری های جدیدترین شورای استان در خصوص ارتقای وضعیت ویژه مهران اظهار داشت: مقرر شد توانمندی های ویژه مهران در بخش اربعین فکر شود. زمان ها. قلمرو آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی با کشورهای همسایه، این موضوع باید به طور ویژه در اصل کار قرار گیرد.

بسطامی توسعه استفاده از اجتناب کرده اند میدان نفتی چنگوله را نامناسب توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در ابتدای مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مونتاژ ای با حضور وزارت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس اجرایی مقامات مقرر شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند استفاده از اجتناب کرده اند میدان نفتی آذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند قلمرو چنگوله تبصره ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه نمایندگی نفت باید مورد استفاده از قرار گیرد، با این حال تاکنون پیشرفت این ماموریت فوق العاده ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبل {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً این ماموریت به اتمام نرسیده است. بلند مدت آن را غیر قابل جبران خواهد کرد. آسیب به محله تجاری در قلمرو.

مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز {در این} مونتاژ قول پیگیری موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ را داد.

دیدگاهتان را بنویسید