جایگاه ایران در شاخص جهانی اطلاعات


شاخص جهانی اطلاعات (GKI) اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۷ توسط این سیستم بهبود گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد مدیریت تبدیل می شود. دانمارکی محمد بن راشد مکتوم‘ آشکار تبدیل می شود.

بر ایده این گزارش جهانی، ایران در سال ۲۰۲۱ همراه خود امتیاز ۴۲.۴ اجتناب کرده اند ۱۵۴ ملت در رتبه ۱۰۴ جهان قرار گرفت.

در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در بین ۱۳۸ ملت در رتبه ۸۰ جهان قرار گرفت. این گزارش توسط پژوهشگاه علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش آشکار شده است.

هدف اجتناب کرده اند کشتی این شاخص حاضر مفهومی تعدادی از بعدی اجتناب کرده اند اطلاعات است. این شاخص جستجو در حاضر عالی درک سازگارتر اجتناب کرده اند اطلاعات برای مشتریان مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را همراه خود تجزیه این ایده غالب به ساختارهای کوچکتر انجام می دهد.

اجتناب کرده اند طریق این رویکرد، شاخص اطلاعات جهانی جستجو در تحمیل پیوند معنادارتری بین «بهبود» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اطلاعات» {است تا} راهنمای مؤثرتری برای پوشش گذاران، محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان باشد.

نمودار زیر توسعه جایگاه ایران {در این} شاخص را در سال های جدیدترین آرم می دهد.

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش


شاخص اطلاعات جهانی مختلط است آه باید اجتناب کرده اند ۱۵۵ سانجی آنها به ۵۰ شاخص، ۱۹ بعد و هفت ساختار طبقه بندی می شوند.

هفت ساختار بی نظیر این شاخص برای ادغام کردن آموزش پیش آموزشی، آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر، آموزش برتر، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود، نوآوری، فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای کاتالیزوری است کدام ممکن است برای سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رتبه بندی} ملت ها استفاده تبدیل می شود.

در جدول زیر امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ایران {در این} هفت ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ بعد اصلی معرفی شده است شده است.

جدول ۱. رتبه‌بندی ایران در ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس مختلف شاخص اطلاعات جهانی در سال ۲۰۲۱

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

بر ایده این جدول، ایران در شاخص اطلاعات جهانی در ساختار «آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای» رتبه اول را دارد. آه بایدزیرین ترین رتبه در ساختار «فضای محرک» به انگشت می آید.

شاخص اطلاعات جهانی جدا از گزارش نمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه‌بندی ملت ها در ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس مختلف، نمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه‌بندی ملت ها را در بر می‌گیرد. سانجی سلام کوچکترین علاوه بر این.

چون آن است مشاوره شد این شاخص در مجموع ۱۵۵ است سانجی انتخاب را برای تعیین مقدار ملت ها مخلوط کردن می تدریجی.

در جدول زیر امتیاز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه آنها در سانجی سلام تعیین مقدار شاخص اطلاعات جهانی حاضر شده است.

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

امتیازات بر ایده محدوده صفر (کمترین امتیاز) به همان اندازه صد (بالاترین امتیاز) است. استاندارد اون تغییر شد به.

داده های این جداول مکان را آرم می دهد ایران در سانجی سلام ساختار «فضای محرک» کمتر اجتناب کرده اند سایر سازه‌ها است، با این حال در ساختارهایی یادآور «تجزیه و تحلیل، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای» آه باید” این بیشتر است.

یکی اجتناب کرده اند ساختارهای تعیین مقدار بی نظیر در شاخص جهانی اطلاعات، آموزش برتر است. این ساختار جستجو در تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش کشورهای جهان بر ایده درگاه ها، خروجی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد آموزش برتر آنها در زمینه های مختلف است.

در ساختار «آموزش برتر» ایران همراه خود امتیاز ۳۳.۱ در رتبه ۱۳۷ جهان قرار دارد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ایران در وسط در گذشته در رتبه ۸۷ جهان قرار داشت.

ایران {در این} ساختار بهتر از جایگاه جهانی را در بعد «درگاه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ جهان دارد.

بر ایده این {رتبه بندی}، دارایی ها ارزش، پذیرش، پرونده عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش برتر نسبتا خوشایند است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه ایران در بعد «خروجی» چندان خوشایند نیست.

بر ایده شاخص جهانی اطلاعات، ایران اجتناب کرده اند این تذکر در رتبه ۱۲۶ جهان قرار دارد.

این طبقه بندی آرم می دهد کدام ممکن است همکاری دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، اشتغال فارغ التحصیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد فارغ التحصیلان برای کار ماهر درجه زیرین است.

سوراخ بین مقیاس «درگاه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ستانده» آموزش برتر آرم می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند دارایی ها آموزش برتر ملت به نحو احسن استفاده نشده است.

علاوه بر این در ساختار فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات اجتناب کرده اند تذکر زیرساخت در شاخص اقتصادی ایران اجتناب کرده اند تذکر سبد قیمت وب پهن باند ملایم، رتبه هفدهم اجتناب کرده اند بین ۱۵۴ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر محدوده قیمت وب پهن باند سیار در رتبه ۵۲ قرار دارد. اجتناب کرده اند ۱۵۴ ملت

در تقویت ۲۰۲۱ شاخص جهانی اطلاعات، ایران رتبه هجدهم را در بین کشورهای جهان کسب کرد.

جدول زیر امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه کشورهای جهان را {در این} گزارش آرم می دهد.

این جدول علاوه بر این پیشرفت هر دو کاهش ایران را نسبت به مدل زودتر «شاخص اطلاعات جهانی» در سال ۲۰۲۰ در مقابل همراه خود رتبه جهانی کشورهای جهان آرم می دهد.

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

این در حالی است کدام ممکن است مصر همراه خود ۱۹ گام به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان همراه خود ۳۲ گام به عقب بیشترین اصلاح را در کلاس بندی نسبت به سال ۲۰۲۰ داشته اند.

تجزیه و تحلیل داده های زودتر شاخص اطلاعات جهانی آرم می دهد کدام ممکن است رتبه ایران {در این} شاخص اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۷ در بین کشورهای جهان اجتناب کرده اند ۱۴ به همان اندازه ۱۸ در نوسان {بوده است}.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است تمامی ۲۶ ملت جهان {در این} شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ۲ ملت در تخلیه تعیین مقدار نشده اند. ۲۰۱۴ M گزارش نشده است.

نمودار زیر توسعه جایگاه جهان ای ایران در شاخص جهانی اطلاعات را آرم می دهد.

جایگاه ایران در شاخص جهانی دانش

بر ایده گزارش ۲۰۲۱ “UN. Jan.. سوئیس همراه خود امتیاز ۷۱.۵ در رتبه اول جهان در شاخص اطلاعات جهانی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن سوئد، آمریکا، فنلاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند در رتبه های دوم به همان اندازه پنجم لیست قرار دارند.”

این گزارش توسط سامانه ایران برای علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در این کره خاکی (NEMA) آشکار شده است کدام ممکن است ۹۰ شاخص مختلف را اجتناب کرده اند ۵۵ موسسه جهانی در بخش های علم، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش می دهد. ارائه شده.

دیدگاهتان را بنویسید