رمان سینه کدو تنبل | مصاحبه همراه خود آقای سید مرتضی السادات فاطمی
آقای فاطمی در حال حاضر همراه خود تلاوت هایی کدام ممکن است می خوانند همراه خود ملاحظه به این اوراقی کدام ممکن است ممکن است دارید، آیات تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی دلنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت تبدیل می شود. حتی وقتی عالی نفر باشد اگر نمایندگی نکند، این در همه زمان ها پیشنهاد ماست.»

دیدگاهتان را بنویسید