فرستاده ایران در کره جنوبی احضار شد/ پاسخ به گزارش کیهان
بادامچی {در این} دیدار همراه خود خاص اینکه مقاله این روزنامه همراه خود موضع مناسب تهران همخوانی ندارد، به تشریح موضع ایران {در این} زمینه صنوبر.

دیدگاهتان را بنویسید