مبارزه کردن بی حد و مرز گرگ محروم / داده ها آموزان مجبور به مهاجرت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، فرشتا بوشرود داده ها آموز، معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند پسرانش است. لوداپ در نظر لوداپ اجتناب کرده اند محروماناکثر کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ۲ بخش استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه بچه ها تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان انقلابی فراوانی دارند، ادامه دارد هم هستند. ادامه دارد در اطراف اجتناب کرده اند توجه مسئولان است.

نمی دانیم در ۴۰ سالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی می گذرد، مسئولان متوجه مشکلات هستند هر دو خیر لوداپ هر دو ۹
شناخته شده به عنوان عالی شخص درگیر، ممکن است فرزند این پایین هستم، مشکلاتی را ارائه می دهیم یادآوری کنید. مگر نمی گویند در دانشگاه کدام ممکن است بسته تبدیل می شود در زندانی باز تبدیل می شود؟! خواه یا نه ما حق درس مطالعه نداریم؟

برای سال ها، داده ها آموزان ملت، آب خوب و دنج، سیب، سیلارستان بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین، اسلام آباد، غفدانه، خودشیفتگی، تاکسیدوبه نظر می رسد یک دبیرستان سیاهپوست، عالی داده ها آموز دبیرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی داده ها آموز هم سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپرس خواه یا نه {به دلیل} نداشتن دانشگاه هر دو توقف تحصیل می کنند هر دو برای شکسته نشده تحصیل به یاسوج مهاجرت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردرگم می شوند؟

کسانی هستند کدام ممکن است می سوزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می سازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کیلومترها را زیر باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما طی کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک او دانشگاه درگیر شدن را تحمل می کرد کدام ممکن است باعث خستگی داده ها آموزان می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است داده ها آموزان برای کنکور صرف می کردند قدم زدن در خیابان ها است!
خواه یا نه این حق این بچه ها همراه خود بیش اجتناب کرده اند هزار نفر گروه نیست کدام ممکن است دبیرستانی داشته باشند، دانشگاه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته افسانه ای است؟اکثر این مدارس دبیرستانی بودند با این حال به دلایلی در متعدد اجتناب کرده اند مدارس این ملت جدا گذاشته شدند لوداپ {به دلیل} سرمای از حداکثر، داده ها آموزان تمرکزی بر درس مطالعه ندارند.

در روزی کدام ممکن است فناوری در دنیا حرف اول را می زند، پیشخوان سوئیچ پول در قلمرو است لوداپ افرادی هستند کدام ممکن است برای تکل پول هر دو حواله اجتناب کرده اند دورترین سطح به وسط شهر مراجعه می کنند کدام ممکن است متاسفانه معمولاً بی رنگ تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوابگوی خواستن افراد نیست.

اجتناب کرده اند کودکان لوداپ هنگام محدوده امتحانات سؤالاتی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است خواه یا نه در نماز جمعه نمایندگی می کنید؟وقتی ادامه دارد نماز جمعه در قلمرو ما برگزار نمی شود چه پاسخی داریم؟خواه یا نه این حقی برای خانوار شهید پرور است؟ لوداپ این، آن نیست در قلمرونماز جمعه باید در روزهای جمعه برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبر داشته باشند به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند وظایف غیر سکولار نماز جمعه بهره مند شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای شخصی را اجتناب کرده اند منبر نماز جمعه بلند کنیم.

افراد لوداپ آنها {به دلیل} ضرر انرژی الکتریکی باید مسافت زیادی را طی کنند به همان اندازه به اداره انرژی الکتریکی شهرستان مارگون مراجعه کنند کدام ممکن است معمولاً سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بهداشت را همراه خود ضرر مواجه کرده است. لوداپ گمشده عالی سری چشم اندازها اجتناب کرده اند جمله آمبولانس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد حتی برای تکل عالی عکس آسان باید به یاسوج بروند.

اجتناب کرده اند این انقلاب بیش اجتناب کرده اند چهل سال می گذرد، با این حال ساده تعدادی از روستا لوداپ محروم اجتناب کرده اند بنزین، در حالی کدام ممکن است لوله کشی بنزین نوسازی شده بود، با این حال چندین سال معلوم نبود کدام ممکن است به مکان رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس او را تعقیب نمی شود.

ضرر تولید دیگری لوداپ در بلند مدت ای ۹ چندان در اطراف همراه خود ضرر خیابان ها مواجه خواهید شد پاتوحاجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است انواع زیادی روستا در مسیر درست حرکت کنید این محور قرار دارند، مشکلاتی اجتناب کرده اند جمله ناامنی افراد روستاهای همجوار همراه خود آن مواجه هستند.

ضرر تولید دیگری در لوداپ، ضعیف چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن های ورزشی است، در لوداپ پارکی {وجود ندارد} کدام ممکن است افراد حداقل برای تفریح ​​به آنجا بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ضرر متعدد اجتناب کرده اند روستاها است. لوداپ در قلمرو حالت وب {وجود ندارد} کدام ممکن است اصلا تعریفی ندارد، کودک ها برای درس اینترنت باید بالای کوه بروند، خیلی اجتناب کرده اند روستاها وب ندارند. هر دو خیلی ضعیف.

نبود نورافکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنایی در قلمرو اجتناب کرده اند تولید دیگری مشکلاتی است کدام ممکن است افراد همراه خود آن مواجه هستند لوداپ همراه خود انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره نرمش کن لوداپ ۹ اجتناب کرده اند تذکر معنی های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس چون پدرم شهید پرور است لوداپ در دوران مبارزه فرزندانش را وقف انقلاب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره ها نخبگان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیجی {در این} قلمرو واقع شده است است.

افراد این قلمرو چه در بخش انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در رویدادهای مختلف مشابه ۹ دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی کنید پیروزی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه بیت المقدس در همه زمان ها به صحنه حادثه می آید به همان اندازه تدریجی تنبل طرفدار ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام هستند، با این حال قلمرو ما محروم است چون چشم اندازها زیادی نداریم. این در صورتی است کدام ممکن است مسئولان به آن تمرکز کنند لوداپ این مشکلات {در این} سال ها به وجود نیامد.

لوداپ معنی تحمیل اشتغال را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مسئولان اجتناب کرده اند بچه ها حمایت کنند آنجا مشغول است آنها کار می کنند، بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است خواهید کرد با توجه به مشکلات چه می گویید لوداپ کافی نیست با این حال امیدوارم زمانی برسد کدام ممکن است به ما نگویند کودک های محروم مقاوم هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر است با این حال محرومیت قلمرو مانع انبساط صدها جوان شناسایی شده است تبدیل می شود لوداپی ممکن است تکذیب شده ام لوداپ به خاطر تخصص کودک ها لوداپ به آلودگی spr او هست.

امیدواریم در مقامات انقلابی مسئولان شهرستان ملاحظه ویژه ای به بخشدار شهید پرور داشته باشند لوداپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر مشکلات این قلمرو محروم امتحان شده کنیم از اگر مراجع ذهنی طی سالیان قبلی دارای قلمرو محروم بوده اند. لوداپ در لحظه این کار را می کردند لوداپ نشده است.

۹ صندلی ها به هیچکس قابل اعتماد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عاجزانه اجتناب کرده اند مسئولان آرزو می کنم همراه خود مسئولان همکاری کنند. لوداپ ویژه به ویژه محله گامی برای رفع مشکلات است لوداپ محروم با این حال انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص کدام ممکن است {در این} قلمرو قدم بزنند به همان اندازه در قیامت شرمنده افراد نباشند.

بالا پیام / ۸۲۰۲۴
این را برای صفحه اول اصرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید