نیاز صنعت اسباب ورزشی در صحنه در سراسر جهان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل وسط، محسن حموله رئیس هفتمین جشنواره سراسری ورزشی های ملت اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند ۲ سال عدم برگزاری هیچ نمایشگاهی به صورت حضوری، تمام امتحان شده شخصی را به کار گرفتیم به همان اندازه دیداری داشته باشیم. الزامات همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول را رعایت کنید.” نمایشگاه محدود.

وی افزود: این محدودیت به این معناست کدام ممکن است ساختمان نمایشگاه اسباب‌ورزشی اینجا است کدام ممکن است برگزیدگان صنعت ورزشی کدام ممکن است محصولات باکیفیت حاضر می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مجوز ساخت اجتناب کرده اند هیئت نظارت بر ورزشی هستند، به دلیل {در این} مناسبت حضور خواهند داشت. نمایشگاهی همراه خود ۱۰۵ برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کننده.” در قالب ۵۰ اتاقک ایجاد شد.

رئیس جشنواره گیم فستیوال دیجیتال نمایشگاه گیم اظهار داشت: ما شرایطی را تحمیل کرده ایم کدام ممکن است به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان ما اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت کدام ممکن است مراقبت از نمایشگاه اقدام کرده اند این امکان را می دهد به همان اندازه به صورت دیجیتال اجتناب کرده اند بهتر از ورزشی ها مطلع شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اینترنت مکان دیجیکانون کسب وب مبتنی بر انجام دهند. کالا. {در این} کالا وب مبتنی بر نیز ۱۰ سهم کاهش یافته است برای بینندگان گرفتیم به همان اندازه بتوانند ورزشی مورد کنجکاوی شخصی را به سادگی {در خانه} تهیه کنند. کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ها تخصص در برگزاری جشنواره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره ها برای حرکت {به سمت} جشنواره ورزشی کدام ممکن است جایگاه شخصی را در درجه در سراسر جهان پیدا تدریجی، بیشترین استفاده را ببرید. حاضر رویدادها در صحنه جهانی برای حرکت {در این} مسیر الزامی است.

همولا اظهار داشت: در سراسر جهان شدن شرایط خاصی در بخش تولیدات باکلاس به طور قابل توجهی اسباب ورزشی دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها اینجا است کدام ممکن است می توانیم اسباب ورزشی ایرانی ساخت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند اسباب ورزشی های همراه خود شخصیت تقلیدی استفاده کنیم. متأسفانه در ملت ما ادامه دارد هم افرادی هستند کدام ممکن است در زمینه ورزشی می کنند کدام ممکن است برای او یا او آسان ترین کار مهندسی معکوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت الگوی های خارجی است. این وسط تخصص برگزاری جشنواره های در سراسر جهان در بخش انیمیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصه گویی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همین رویکرد را در صنعت ورزشی داشته باشد. وارد وسط شدیم به همان اندازه سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان صنعت ورزشی بتوانند در الگو برپایی جشنواره نمایندگی کنند، بازخورد شخصی را دقیق کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بخش هایی اجتناب کرده اند جشنواره را همراه خود حضور شخصی اجرا کنند.

وی دقیق کرد: وجود دبیرخانه ابدی جشنواره سراسری ورزشی ها چه در وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در هیئت نظارت بر ورزشی ها ارجاع به کشورهای سرزنده {در این} زمینه را به در کنار می تواند داشته باشد. استان های غول پیکر ما ظرفیت برگزاری این جشنواره را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین نمایشگاه مسئولان باکلاس برخی استان ها همراه خود دبیرخانه تصمیم گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برگزاری نمایشگاه در استان های شخصی اقدام کردند. علاوه بر این این وسط همراه خود ملاحظه به مدیریت قلمرو ای شخصی در ۳۱ استان قابلیت برگزاری نمایشگاه در درجه استان را دارد. اگر بتوانیم حداقل در ۵ سطح ملت این سیستم هایی برای جوانان، جوانان، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان آنها برگزار کنیم، قطعاًً گام بلندی در جهت نتیجه گیری نیازها برتر کانون خواهیم درو کردن.

رئیس جشنواره ورزشی‌ها یکپارچه داد: پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا داشتیم کدام ممکن است وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، گروه‌های متولی یادآور وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای پوشش‌گذاری در دبیرخانه کل ملت {در این} زمینه مهم‌تر حرکت کنند. سطوح را طی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت نظارت بر ورزشی ها را در قلمرو Take the game بردارید.”

حمودا اظهار داشت: در نمایشگاه امسال بسیاری نمایندگی داده ها بنیان در بخش ورزشی حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مسئولان بتوانند اسباب‌ورزشی‌ها را شناخته شده به عنوان کمک آموزشی وارد مدارس کنند، با بیرون شک دگردیسی بزرگی {در این} صنعت تحمیل می‌شود. . شناخته شده به عنوان مثال در صورت امکان همراه خود کمک وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش فضاهای ویژه ای یادآور اتاق ورزشی در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدکودک ها تحمیل شود به همان اندازه اسباب ورزشی ها وارد جامعه مدارس شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تولیدکنندگان ما {به سمت} ساخت اسباب ورزشی های باکیفیت بروند. .

نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار کالا اسباب ورزشی هفتمین جشنواره سراسری اسباب ورزشی همزمان همراه خود ایام ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند ۲۱ لغایت ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ الی ۱۳ در وسط خلاقیت های باکلاس هنری کانون پرورش ذهنی کودکان برگزار شد. نوجوانانی کدام ممکن است در جاده حجاب تهران قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید