مراقب “پیامک های بازیگران {برای ثبت نام} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری شکایات قانونی” باشید!


Hack 2 600x317 - مراقب باشید

به گزارش بامردم، طی روزهای قبلی پیامک های بازیگران فشرده ای همراه خود هدف پاره کردن اجتناب کرده اند ساکنان توسط کلاهبرداران اجتناب کرده اند شماره های خصوصی کشتی شد کدام ممکن است شامل لینک بازیگران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً برای پاره کردن است.

در بروزترین tp-date بعضی از اینها پیامک ها، کلاهبرداران پیوندهای مخربی را همراه خود عناوینی مشابه با شکایت جدید علیه اشخاص حقیقی هر دو افسر دانش قضایی برای ساکنان شخصی کشتی می کنند.

اجباری به اشاره کردن است پیش اجتناب کرده اند این پیامک های بازیگران همراه خود برخورد هایی مشابه با سامانه «ثنا» همراه خود هدف پاره کردن کشتی می شد.

کلاهبرداران {در این} پیامک ها اجتناب کرده اند فردی می خواهند کدام ممکن است لینک را دانلود تنبل به همان اندازه ببینند {چه کسی} شکایت کرده است!

وقتی خصوصی این لینک را روی گوشی نصب می تنبل به معنای واقعی کلمه هستند این سیستم ای را نصب می تنبل کدام ممکن است در دستور عالی بدافزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پروکسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نصب آن به هکری کدام ممکن است بدافزار را تحمیل کرده ورود پیدا می تنبل کدام ممکن است متخصصان پلیس به آن است می گویند. فتا گوشی فردی بعد اجتناب کرده اند نصب این بدافزار تغییر به “زامبی” (عفونی) تبدیل می شود، یعنی گوشی توسط دست فردی است با این حال توسط دست فردی عکس است!

1401012914410480251605510 635x500 - مراقب باشید

به آگاه سرهنگ رامین پاچایی؛ معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی پلیس فتا، صندوق پیامک گوشی اولین سطح ای است کدام ممکن است همراه خود نصب این بدافزار هک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج پیامک در اختیار هکر قرار خواهد گرفت. بازنده به درگاه بازیگران موسسه مالی مراجعه می تنبل، دانش مقوا بانکی را در اختیار شخص جنایتکار مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اجتناب کرده اند طریق تلفن در کنار همراه خود بازنده، پیامک های پاره کردن را برای اشخاص حقیقی تولید دیگری کشتی می تنبل.

علاوه بر این اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است پیامک به گروه ها، گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی تحت هیچ شرایطی اجتناب کرده اند طریق شماره خصوصی کشتی نمی شود. بعد از همه دانش زیادی با اشاره به بعضی از اینها پاره کردن آشکار شده است، با این حال همچنان شاهدیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند ساکنان اینگونه نیستند. هشدارهای اجباری را قابل توجه بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دام کلاهبرداران بیفتید.

دیدگاهتان را بنویسید