معاون وزارت صنعت: پیش‌سوراخ بینی رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی در ماه‌های بلند مدت/ احیای ۳۵ هزار جایگزین شغلی زنجیره فرش دستباف
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش اجتناب کرده اند آن (۱۳۹۹) انبساط بیش اجتناب کرده اند ۷ درصدی در ساخت فراهم می کند‌خانگی داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت فراهم می کند‌خانگی اجتناب کرده اند ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۳ هزار تجهیزات به ۱۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۹ هزار تجهیزات رسید.

دیدگاهتان را بنویسید