تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان پول خارجی به نهاده‌های دامی – اقتصاد برتر


مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران اجتناب کرده اند تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان پول خارجی ویژه نهاده‌های دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور برای فصل بهار ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نهاده اجتناب کرده اند عصر قبلی در سامانه بازارگاه در جاری اضافه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۷ اریبهشت ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، مجتبی برتر {در این} باره افزود: براساس پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی برابر ۳ هزار میلیارد تومان پول خارجی برای نهاده‌های دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور تخصیص کشف شد کدام ممکن است پول خارجی تخصیصی برای فروردین ماه امسال واریز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند  عصر قبلی نهاده در سامانه بازارگاه اضافه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه شده است. فعلا برای تخصیص پول خارجی مشکلی {وجود ندارد}، نهاده های می خواست ماه‌های اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خردادماه واحدهای طیور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران نیز به طور پیوسته در سامانه بازارگاه تهیه خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اضافه کرد: این میزان تخصیص پول خارجی برای نهاده‌های جو، ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویا برای ۳ نخست امسال است. نهاده‌های دامی همچنان طبق نرخ مصوب سال ۱۴۰۰ اضافه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه خواهد بود، به منظور که اکنون قیمت هر کیلوگرم جو عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومان، ذرت عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویا سه هزارو ۴۰۰ تومان در بنادر ملت است کدام ممکن است همراه خود قیمت کرایه بار به استان‌ها کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

 روز قبل حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ملت مشاوره بود ه اجتناب کرده اند روز هشتم فروردین ماه نهاده در سامانه بازارگاه تهیه نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مرغداران ۵۰ روز است کدام ممکن است نهاده‌ دولتی اکتسابی نکرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید