سفیران مهربانی «ضامن آهو» | گفتگو همراه خود در کنترل تنها مؤسسه تخصصی نیکوکاری آزادی زندانیان مشهدمهدیزاده | شهرآرانیوز؛ سفیران ضامن آهو؛ سفیرانی کدام ممکن است حدس و گمان به مهربانیِ مشهدی‌ها را به بندبند زندان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌هایی برسانند کدام ممکن است همراه خود خطایی پایین میله‌ها گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا توجه به آزادی دوخته اند. کارشان را در ابتدا همراه خود برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش سهم دیه برای رهایی برخی مجرمان اجتناب کرده اند زندان آغاز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا ۴ ماهی است کدام ممکن است توانسته اند تنها وسط تخصصی نیکوکاری آزادی زندانیان را راه اندازی کنند. اظهار داشت وگوی ما همراه خود احمد روحنا، در کنترل تشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مؤسسه تخصصی نیکوکاری سفیران ضامن آهو، است. حدس و گمان به او اجتناب کرده اند این مؤسسه بگوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بلندی کدام ممکن است دارند.

مؤسسه‌ای تخصصی برای آزادی زندانیان

تحریک کردن گپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت همراه خود روحنا همراه خود نحوه تعیین کنید گیری مؤسسه سفیران ضامن آهو است، مؤسسه‌ای کدام ممکن است به آموزش داده شده است او ۴ ماه پیش تعیین کنید گرفته است. او این مؤسسه را بازوی ستاد دیه می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در توضیحاتی دقیق می‌تدریجی: سفیران ضامن آهو تنها مؤسسه تخصصی در مشهد در بخش آزادی زندانیان است.
نکته‌ای کدام ممکن است در کنترل تشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مؤسسه تخصصی نیکوکاری سفیران آهو در این باره به آن است ردیابی می‌تدریجی شرایط ستاد دیه کمک خواهد کرد که شما آزادی زندانیان است. او می‌گوید: این ستاد برای جرائم غیرعمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به آزادی این زندانیان کمک می‌تدریجی، با این حال اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده‌های متعدد داریم کدام ممکن است در فهرست جرائم غیرعمد قرار نمی‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص در پی حادثه‌ای گرفتار پرونده قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان می‌شود.

او این پرونده‌ها را پرونده‌های شبه عمد می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: مواردی مشابه تصادفات در فهرست پرونده‌های عمد قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراین باره وسط ما برای آزادی این زندانیان اقدام می‌تدریجی. اگر به مصداق را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی بخواهم ردیابی کنم خانمی {به دلیل} اینکه ضامن شخص خاص شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن شخص اقساط شخصی را نداده بود گرفتار زندان شده بود. این خانم بی گناه است، با این حال پرونده او در فهرست جرائم غیرعمد قرار نمی‌گیرد، چون خودخواسته برای ضمانت شخص اقدام کرده است.

الگوی عکس کدام ممکن است روحنا می‌آورد نیز ازاین حدس و گمان به: «پرونده عکس نیز داشتیم کدام ممکن است درمورد به خانمی بود کدام ممکن است معلم سالن ورزشی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین ورزش کودک‌ها یکی اجتناب کرده اند آن‌ها دچار آسیب می‌شود. باتوجه به آسیب وارد شده این خانم باید دیه سی میلیون تومانی صنوبر می‌کرد، با این حال در توان پولی خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش نبود. این‌ها الگوی‌ای اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است در فهرست جرائم عمد قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین علت اجتناب کرده اند حمایت ستاد دیه بی نصیب می‌مشابه.»

سودآور در صلح

در کنترل تشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مؤسسه تخصصی نیکوکاری سفیران ضامن آهو اقدام تولید دیگری این مؤسسه را جلوگیری اجتناب کرده اند ورود مجرمان به زندان برمی شمارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: کار مؤسسه تنها به تجزیه و تحلیل پرونده‌های زندانیان برای آزادسازی چکیده نمی‌شود. یکی اجتناب کرده اند اقدامات مؤسسه جلوگیری اجتناب کرده اند ورود زندانیان جدید است مثل پرونده‌هایی کدام ممکن است تصمیم جلب متهمی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در آستانه دسترسی زندان است. دراین باره نیز مؤسسه اقدامات متعدد برای مختومه شدن این پرونده‌ها در گذشته اجتناب کرده اند ورود این اشخاص حقیقی به زندان انجام داده است؛ اجتناب کرده اند گفتگو برای کاهش دیه گرفته به همان اندازه فراهم کردن دیه موردنیاز.

امتحان شده برای تحمیل صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در گذشته اجتناب کرده اند ورود شخص به زندان اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مؤسسه سفیران ضامن آهوست. روحنا این اقدام را این طور دلیل می‌دهد: گفتگو برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش یکی اجتناب کرده اند راه‌هایی است کدام ممکن است می‌تواند در کاهش ورود زندانیان به زندان مؤثر باشد. باتوجه به اهمیت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش، یکی اجتناب کرده اند محور‌های موردتوجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید ما همین برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش است.

او در شکسته نشده دقیق می‌تدریجی: کار بعد از همه به همین چندماه کدام ممکن است مؤسسه مجوز گرفته است محدود نیست، سفیران ضامن آهو تعدادی از سالی است کدام ممکن است در بخش برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش پرانرژی هستند.
روحنا می‌گوید: شش بخش پرانرژی داریم کدام ممکن است پرونده‌های ارجاعی را در هدف کاهش دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری صلح پیگیری می‌کنند. ۴ بخش درمورد به در گذشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بدست آمده مجوز مؤسسه نیز همراه خود اضافه شدن ۲ بخش تولید دیگری ورزش خودمان را در بخش صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش شکسته نشده دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم پرونده‌های متعدد را همراه خود برقراری صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دیه مختومه کنیم.

۹۰ پرونده مختومه

در کنترل تشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مؤسسه تخصصی نیکوکاری سفیران ضامن آهو آمار پرونده‌هایی را کدام ممکن است تاکنون توسط این مؤسسه ختم شده است این طور اشاره کردن می‌تدریجی: ۹۰ پرونده را مختومه کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذیل آن توانستیم زمینه آزادی هفتاد زندانی را فراهم کنیم. در سایر پرونده‌ها نیز کدام ممکن است دانستن درباره تصمیم جلب اشخاص حقیقی بود، توانستیم در گذشته اجتناب کرده اند ورود آن‌ها به زندان زمینه نوک پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی شان را اجتناب کرده اند منصفانه پرونده قضایی فراهم کنیم.
به آموزش داده شده است روحنا بخشی اصلی پرونده‌هایی کدام ممکن است در بدو دسترسی زندان مختومه شده درمورد به خانمها است. در باره زندانیان رها شده اجتناب کرده اند زندان نیز انواع زندانیان شخص تا حد زیادی اجتناب کرده اند خانمها {بوده است}.

ایجاد زندانیان همراه خود تذکر کمیته عدالت ترمیمی زندان

او علاوه بر این الگو ایجاد زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پرونده‌ها برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل ریزان را این طور دلیل می‌دهد: در زندان کمیته‌ای به تماس گرفتن کمیته عدالت ترمیمی موجود است کدام ممکن است {در این} کمیته به وضعیت پرونده زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط آنان می‌پردازد. این کمیته شرایط زندانی، میزان حبس، وضعیت او اجتناب کرده اند لحاظ پشیمانی را تجزیه و تحلیل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پرونده‌هایی را کدام ممکن است می‌توانند مشمول گل ریزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد به خیران شوند، ادعا می‌تدریجی.

دیدگاهتان را بنویسید