برندگان جایزه بهتر از راهکار بردن دی اکسید کربن خوب میلیون دلار بدست آمده کردند


XPrize همراه خود همکاری بنیاد ایلان ماسک مسابقه ۱۰۰ میلیون دلاری را برای بدست آمده بهتر از ساختار برای بردن اکسید کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خوب و دنج شدن کره پایین برگزار کردند. این مسابقه در مرحله نیمه آخرین همراه خود حضور ۱۵ گروه اجتناب کرده اند ۹ ملت به پایان رسید کدام ممکن است برندگان آن توانستند جوایز خوب میلیون دلاری شخصی را بدست آمده کنند.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا، طبق ادعا XPrize را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد ماسک در مرحله حال مسابقه ۱۰۰ میلیون دلاری ۱۵ گروه شناخته شده به عنوان دریافت کرد کنونی انواع شدند کدام ممکن است هر کدام اجتناب کرده اند گروه ها مبلغ خوب میلیون دلار جایزه بدست آمده کردند. هدف اجتناب کرده اند صنوبر جایزه خوب میلیون دلاری نیز استقبال اجتناب کرده اند امتحان شده آن ها در مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حمایت اجتناب کرده اند آنها در حاضر فرآیند های کاهش دی اکسید کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات پایین {بوده است}.

۱ سال پیش XPrize به در کنار بنیاد ایلان ماسک مسابقه ای را برای نجات کره پایین طراحی کردند. هدف اجتناب کرده اند طراحی مسابقه نیز الهام بخش پژوهشگران برای مقابله همراه خود بهترین شبح بشریت {بوده است}. این دلیل است {در این} مسابقه حدس و گمان به ساختار های درمورد به نبرد همراه خود اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل تعادل مجدد در چرخه کربن پایین سریع شود. تامین بودجه این مسابقه نیز توسط ایلان ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد او انجام ممکن است.

جایزه این مسابقه بهترین جایزه تشویقی گذشته تاریخی محسوب می‌شود کدام ممکن است هم اکنون به پژوهشگرانی اجتناب کرده اند استرالیا، کانادا، فرانسه، فیلیپین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا رسیده است. این گروه ها توانستند فرآیند های مختلط جدیدی را برای بردن کربن حاضر کنند. برخی اجتناب کرده اند این روشها برای ادغام کردن احیای اکوسیستم، بیوچار، رویکردهای کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری {بوده است}. این مد رفع ها باید ممکن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش تخلیه کربن نیز منجر شود. در سال ۲۰۲۵ برندگان آخرین مسابقه گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۸۰ میلیون دلار جایزه بدست آمده خواهند کرد. گروه هایی کدام ممکن است به همان اندازه کنون {در این} مسابقه حضور نداشته اند نیز می توانند به همان اندازه سال ۲۰۲۳ در آن سند شناسایی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید