آمادگی بیست نمایندگی داده ها بنیان برای استقرار در واحد تولیدی نوآوری البرز


امضای قرارداد همراه خود بیست نمایندگی داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنآور برای استقرار در واحد تولیدی نوآوری در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین گروه اجتناب کرده اند این نیروی کار های فناورانه ، ورزش شخصی را در واحد تولیدی نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مبتکر البرز تحریک کردن کرده اند.

راضیه کریمی معاون تجاری سازی واحد تولیدی نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مبتکر البرز همراه خود ادعا این خبر ذکر شد: در فاز اول واحد تولیدی نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مبتکر البرز نزدیک به هشت هزار متر مربع کنار هم قرار دادن استفاده از شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان استقرار حدود ۵۰ نمایندگی تولید دیگری در قالب گروه های فناور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآور در مجموعه فراهم شده کدام ممکن است همراه خود استقرار نمایندگی های طرف قرارداد، تحمیل اشتغال داده ها بنیان در درجه استان البرز، مورد ملاحظه شدید قرار خواهد گرفت.

استقرار در کارخانه نوآوری البرز

وی افزود: اگر چه میل استقرار {در این} مجموعه، همراه خود نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هایی پرانرژی در بخش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری به طور قابل توجهی در امتیازات شهری معادل موضوعات زیست محیطی است با این حال امکان استقرار تولید دیگری تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی پرانرژی در تولید دیگری زمینه ها نیز با عرضه می شود.

معاون واحد تولیدی نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع مبتکر البرز همراه خود ردیابی به حاضر کلیه شرکت ها می خواست نمایندگی های پرانرژی در واحد تولیدی در همین وضعیت همراه خود هدف جلوگیری اجتناب کرده اند تردد های غیر ضرور به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرج افزود: رایزنی همراه خود برخی اجتناب کرده اند امکانات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی، علاوه بر این تولید دیگری امکانات خدماتی معادل پیشخوان شرکت ها مقامات برای ورزش در واحد تولیدی نیز {انجام شده} کدام ممکن است سریع استقرار آنها نیز تحریک کردن ممکن است.

کارخانه نوآوری البرز

راضیه کریمی ذکر شد: همراه خود هدف حمایت اجتناب کرده اند ساختار های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بخشی به اجرای ساختار های اشتغال زا ، امکان استقرار برخی اجتناب کرده اند ورزش های خاص به تعیین کنید رایگان در فضای واحد تولیدی را نیز با عرضه می شود.

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟

دیدگاهتان را بنویسید