تیز کردن ۹۱ میلیون تومان برای بدست آمده رهن ۴۸۰ میلیونی مسکن (۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱)به گزارش شهرآرانیوز، تجزیه و تحلیل فینال وضعیت قیمت اوراق مسکن آرم می‌دهد کدام ممکن است هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرداد سال قبلی به همین ترتیب ۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰، ۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ هزارتومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن موسسه مالی مسکن در، تیر، مرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهریورماه سال قبلی همراه خود قیمت ۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰، ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تومان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد می‌شود.

علاوه بر این این اوراق در ماه مهر سال ۱۴۰۰، ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰، در آبان ماه ۹۶ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آذرماه نیز ۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تومان قیمت دارند. اوراق تسهیلات مسکن در دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن سال قبلی نیز همراه خود قیمت‌های ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان تخفیف می‌شود. این گزارش نیز بر ایده قیمت بهمن ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجرد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأهل‌های تهرانی

بر این ایده، مجرد‌های ساکن تهران می‌توانند به همان اندازه ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدست آمده کنند کدام ممکن است برای ادغام کردن ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات کسب مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ میلیون تومان رهن جعاله می‌شود؛ لذا برای بدست آمده ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند کدام ممکن است قیمت این انواع اوراق همراه خود تسه ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومانی، ۳۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰هزار تومان می‌شود. علاوه بر این همراه خود برای درمان ۸۰ میلیون تومان رهن جعاله کدام ممکن است برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۵میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۰ هزار تومان خریداری کنند، مجموع قیمت کسب اوراق به ۵۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۰هزار تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز برهمین ایده می‌توانند به همان اندازه سقف ۴۸۰ میلیون تومان برای ادغام کردن ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات کسب مسکن برای هر نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ میلیون تومان رهن جعاله بدست آمده کنند؛ به همین دلیل زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند کدام ممکن است قیمت آن ۷۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار تومان می‌شود کدام ممکن است در کنار همراه خود قیمت ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۰هزار تومانی رهن جعاله کدام ممکن است برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۰هزار تومان تیز کردن کنند.

قیمت اوراق در سایر استان‌ها

سقف این تسهیلات برای امکانات استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر‌های همراه خود گروه بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار نفر برای مجرد‌ها به ۱۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اینکه مجرد‌ها باید ۳۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاهل‌های ساکن این شهر‌ها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجرد‌ها باید ۳۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاهل‌ها نیز باید ۶۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ هزار تومان تیز کردن کنند.

این رهن برای مجرد‌های سایر مناطق شهری به ۱۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ به همین دلیل مجرد‌ها باید همراه خود تیز کردن ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاهل‌ها نیز همراه خود تیز کردن ۲۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰هزار تومان نسبت به اخذ این رهن اقدام کنند.

تأمین: ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید