ساخت حداکثری زنجیره کلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ام‌تی‌بی‌یی در پتروشیمی بندر امامبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند پتروشیمی بندر امام، مجتمع کیمیا کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مدیریت‌های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت پتروشیمی بندر امام به‌شمار می‌آید، سال ۱۴۰۰ همراه خود ساخت حدود ۹۰۰ هزار تن محصولات سودآور شد ۹۳ نسبت این سیستم ساخت را محقق تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن شخصی را مطابق همراه خود پوشش کلان نمایندگی همسو همراه خود اهتمام حداکثری در امر ساخت به منصه مقدمه برساند. 

این در حالی است کدام ممکن است همه واحدهای مجتمع کیمیا به تبع این سیستم‌های رزوآمد کردن فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر عوامل همراه خود ریسک بالا، سبقت گرفتن موفقیت‌آمیزی را پایین بالا گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشگران پتروشیمی بندرامام توانستند {در این} مجتمع فراتر اجتناب کرده اند پیش‌سوراخ بینی‌ها حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از حرکت عظیم نوسازی مدل ها، مسئولیت تولیدی شخصی را به نحو احسن به مرحله اجرا برسانند. 

این کار کردن تولیدی کیمیا سبب شد این مجتمع در مجموع ۲۰ نسبت اجتناب کرده اند درآمد خالص پتروشیمی بندر امام را به شخصی اختصاص دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه نخست را به لحاظ باور ساخت نسبت به این سیستم کسب تدریجی. 

مجتمع فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی کیمیا دارای محصولاتی همچون MTBE، درآمد سوزآور، بنزین کلر، اسید کلریدریک، آب‌ژاول، اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید منومر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک است.

دیدگاهتان را بنویسید