غرق شدگی ۱۱۶۶ نفر در ملت


در سال قبلی ۱۱۶۶ نفر بر تأثیر غرق شدگی در ملت جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند؛ این رقم در مقابل همراه خود سال در گذشته اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است انواع تلفات ۱۱۸۸ نفر بود، ۱.۹ سهم کمتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید