چرا در رؤیت هلال ماه شوال در برخی عوامل ایران اختلاف تذکر موجود است؟


چرا در رؤیت هلال ماه شوال در برخی نقاط ایران اختلاف نظر وجود دارد؟

پاسخگو برای ستاد استهلال خراسان رضوی ذکر شد: رؤیت هلال ماه همراه خود ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو توجه دوره ای باید به صورت مستقیم صورت بگیرد، در غیر اینصورت حتی وقتی پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل عکس‌های مکان ماه، هلال رؤیت شود، گمشده شهرت است.

گروه سنت | شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام ابراهیم معادی در ذکر شد‌وگو همراه خود شهرآرانیوز در خصوص اختلاف تذکر‌ها در رؤیت هلال ماه شوال در برخی اجتناب کرده اند عوامل ایران اظهار کرد: آسمان خراسان رضوی در تمام افق‌ها ابری بود، با این حال شناخته شده به عنوان مثال در خراسان جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان بیرجند برای مدتی افق باز {بوده است}. یکی اجتناب کرده اند توضیحات اختلاف رؤیت هلال ماه در عوامل مختلف ملت وجود مانع در آسمان مربوط به کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابر است.

وی افزود: برخی‌ها گفتن می‌کنند کدام ممکن است ماه رؤیت شده است. رؤیت ماه چه همراه خود ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه با بیرون ابزار باید مستقیم باشد. اینکه اجتناب کرده اند مکان هلال ماه در موقعیتی کدام ممکن است باید قرار بگیرد، عکس گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل همراه خود تجهیزات‌های مختلف به نتیجه برسند کدام ممکن است آثار هلال در آن مکان موجود بوده، کافی نیست. هلال ماه باید همراه خود ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود توجه دوره ای به صورت مستقیم رؤیت شود.

پاسخگو برای ستاد استهلال خراسان رضوی یکپارچه داد: در استان فارس گفتن شد کدام ممکن است هلال ماه رؤیت شده است. منتها مکان ماه در تلسکوپ ترتیب شده بود؛ اجتناب کرده اند آن مکان عکس گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل عکس مکان ماه به این نتیجه رسیده‌اند کدام ممکن است آثار هلال ماه در موقعیتش موجود بوده. این رؤیت هلال، چون مستقیم نبوده شهرت ندارد. علاوه بر این اخباری کدام ممکن است مبنی بر رؤیت هلال ماه در شهر‌های مختلف آشکار شده نیز سندیتی ندارد.

معادی تاکید کرد: هیچ بالقوه {وجود ندارد} کدام ممکن است بلافاصله هر دو فردا گفتن کنند کدام ممکن است در رؤیت هلال ماه اشتباهی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان روز، عید گفتن کنند. شرایط هلال ماه امسال همانند سال قبلی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در استان‌های اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی به صورت مسقتیم رؤیت می‌شده است.

دیدگاهتان را بنویسید