گروه ملل: ۳ هزار غیرنظامی در نبرد اوکراین جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند
این نهاد گروه ملل ادعا کرد کدام ممکن است تلفات غیرنظامیان در اوکراین اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن نبرد ها در ۲۴ فوریه به بیش اجتناب کرده اند ۳ هزار نفر رسیده است. تاکنون ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۳ کشته گزارش شده کدام ممکن است افزایش ۲۵۴ نفری نسبت {به روز} جمعه را آرم می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید