می خواهند مشهد را به هم بریزند / اگر بدحجابی در جامعه شروع شود نحسی آن همه را می گیرد
مشهد مورد تهاجم فرهنگی امنیتی دشمن است.

دیدگاهتان را بنویسید