مساف ​​اتوبوس مسافربری مشهد – یزد طعمه حریق شد


رئیس پلیس راه یزد:
اتوبوس اسکانیا حامل مسافران یزد به مشهد از این استان در ۱۰ کیلومتری ساغند دچار حریق شد و اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت.
خوشبختانه مسافران قبل از آتش سوزی از اتوبوس پیاده شدند و همه سالم هستند اما اتوبوس کاملا سوخت.