وارد موج هفتم کرونا شدیم


خیلی اشتباه است که فکر کنیم کرونا تمام شده است. کرونا ویروسی است که سالها باقی خواهد ماند.
کشورهایی هستند که واکسیناسیون مناسب نداشته اند و مصونیت مردم در این کشورها پایین است. بنابراین زمانی که ویروس وجود دارد، جهش می یابد و همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد.
طبق آمار فکر می کنم کشورمان وارد موج هفتم کرونا شده است.