پایان ماموریت «تخت روانچی» در سازمان ملل متحد سعید ایروانی به نیویورک رفت + رکوردگزارش کردن شهرآرانیوزسعید ایروانی سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد در آستانه آغاز ماموریت رئیس جمهور در نیویورک با رئیس جمهور دیدار کرد.

قرار است سعید ایروانی به عنوان سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان ملل در نیویورک به عنوان جانشین مجید تختروانچی فعالیت کند.

بر اساس این گزارش، سعید ایروانی در سمت هایی چون کاردار ایران در عراق، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و معاونت امنیت بین الملل و سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خدمت کرده است.