۹۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است (عکس)
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در سال های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی مواجه شده است که در نتیجه امسال به دلیل عدم تخصیص حق آبه دریاچه از سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عدم تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه، بیش از ۹۵ درصد آن به طور کامل خشک شده است. با افزایش خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و وقوع این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی طوفان و بادهای نمکی به شعاع صدها کیلومتری را می دهند که احتمالا اکثر شهرهای شمالی، مرکزی و حتی شمال شرق کشور را فرا خواهد گرفت. از جمله تهران. از جمله راهکارهای عاجل برای نجات دریاچه ارومیه می توان به اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز آن، تکمیل پروژه انتقال آب به دریاچه ارومیه، بهسازی پل میانی دریاچه ارومیه و … اشاره کرد. و طرح کاشت زمستانه