جزئیات طرح تحقیق و تفحص از ۲ دانشگاه/ از بررسی نحوه جذب نیرو تا نحوه صرف اعتبارات


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن طرح پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منتشر شد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است.

عنوان تحقیق و بررسی: پژوهش و تحقیق از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

شرح:

با توجه به اهمیت مسائل مربوط به بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین بررسی موضوعات مختلف این حوزه در سطح استان خراسان رضوی و با توجه به ادغام ردیف بودجه مستقل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور پس از سال ها در ردیف بودجه. دانشگاه علوم پزشکی مشهد طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور در زمینه های زیر ارائه شده است.

– علت ادغام بودجه مستقل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در ردیف بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۴۰۱ و نحوه تعیین و تخصیص آن.

– میزان بودجه سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۸ دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نحوه هزینه آن.

– میزان تجهیزات پزشکی و درمانی خریداری شده یا تحویل شده به دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷

– بررسی سرانه سهم سلامت و درمان شهرستانمشهد و نیشابور و سرانه تخت های بیمارستانی این دو شهر

– بررسی انتصابات یکسال اخیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و انطباق آنها با موازین قانونی و دستورالعمل هاصادر شده

– بررسی میزان رعایت ساعات کاری مجاز توسط هیات علمی و پزشکان دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

– بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات و هزینه های عمرانی در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

– بررسی نحوه جذب و بکارگیری نیروهای مختلف در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

– بررسی میزان کمک های خیرین و موقوفات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی نیشابور

– بررسی نحوه مدیریت، عملکرد و استفاده از زور و دکتر در مجموعه ها خیر و یک موقوفه تحت نظارت و یا تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

– نحوه پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، پروژه ای و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید