دختر ۱۵ ساله تهرانی قصاب را ناک اوت کرد/ ورزشکار بود وگرنه او را می بردند.


به گزارش خبرنگار رکنا، رسیدگی به شکایت دختر جوانی با موضوع زورگیری دختر جوان در خیابان آذربایجان تهران چند روزی در دستور کار حمیدرضا رستمی، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران قرار گرفت. پیش.

پدر این دختر ۱۵ ساله در تشریح شکایت خود به بازپرس پرونده گفت: با یکی از مغازه داران محل در خیابان صحبت می کردم که دیدم دخترم وحشت زده از دست مرد افغانی فرار می کند و به سمت درمانگاه می دود. من دویدم و او را گرفتم و به پلیس تحویل دادم.»

دختر این ورزشکار ۱۵ ساله در ادامه صحبت های پدرش گفت: در حال عبور از پارکی بودم که ناگهان این مرد افغانی چاقوی پنج سانتی متری زیر گلویم گذاشت و خواست مرا به زور همراهی کند که می خواست آدم ربایی کند. من و او گفت پول و طلای خود را به من بدهید با اینکه خیلی ترسیده بودم ضربه ای به او زدم و او روی زمین افتاد و من از او فرار کردم او مدت زیادی دنبال من دوید که ناگهان من و پدرم را دیدم. کمی خیالم راحت شد، به بیمارستان رفتم و پدرم این مرد را دستگیر کرد.»

متهم پس از دستگیری و انتقال به دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و در طرحی جدید در تحقیقات انجام شده اظهار داشت: قصد زورگیری و آدم ربایی نداشتم، روز حادثه چند پسر جوان در اطراف بودند. این دختر را محاصره کردند دختر خیلی ترسیده بود و من برای کمک به او با پسرها دعوا کردم یکی از آنها چاقویی را زیر گلویم گذاشت من یک قصاب هستم و همیشه یک چاقوی کوچک همراه دارم که آن را برداشتم از جیبم بیرون بیاورم تا از خودم دفاع کنم. قرار بود به این دختر کمک کنم و نمی دانم چرا از من شکایت کرد.”

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.