افزایش همگرایی و هم افزایی برای اجرای طرح های نگهداری و افزایش تولید در مناطق نفت خیز جنوببه گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، این جلسه با توجه به ابلاغ علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مبنی بر واگذاری مدیریت طرح های نگهداری و تولید برگزار شد. افزایش دادن.

در این جلسه که با حضور علیرضا پاکدامن مدیر مهندسی و ساخت و معاونین این مدیریت و مجریان طرح های نگهداری و افزایش تولید و روسای سطح و زیرسطح مناطق مختلف برگزار شد، همگرایی و هم افزایی بر توانمندی های موجود با تعامل و همکاری موثر طرح ها و پروژه های مرتبط با تولید و پیگیری و اجرای آنها تاکید شد.

در این جلسه مدیر مهندسی و ساختمان و قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در برنامه های حفظ و افزایش تولید، انتظارات مدیریت از این واگذاری و روش های بهبود عملکرد با توجه به شرایط موجود را بیان کردند. ظرفیت ها و تجربیات

در ادامه جلسه مدیران اجرایی، معاونین رئیس جمهور و روسای سطح و زیرسطح به ارائه نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد این طرح پرداختند.

در پایان مقرر شد این جلسات در فواصل زمانی یک تا دو ماهه تا حصول نتیجه ادامه یابد.