تلگرام فیلترینگ جدید ایران را دور زد


سعید پیرزاده، روزنامه نگار:
برای ورود به تلگرام کد از طریق پیامک دریافت می شد و در صورت عدم دریافت پیامک گزینه تماس صوتی موجود بود.
حالا تلگرام برای ارسال کد [فقط به مخاطبان ایرانی] در همان ابتدا یک تماس صوتی برقرار می کند. آن هم با پیشوندهای کشورهای مختلف
یعنی تلگرام متوجه مسدود شدن پیامک در ایران شده و جایگزین تماس صوتی شده است.