مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در هر استان ایران چقدر است؟
زمان انتظار برای صاحب خانه شدن خانه اولی ها در واقع بر اساس دوره هایی محاسبه شده است که هر خانوار ایرانی می تواند با پس انداز «یک سوم» درآمد خود با محاسبه متوسط ​​درآمد سرانه خانوار، مسکن خریداری کند. بر اساس میانگین قیمت مسکن