بازتاب اقدام عجیب هالک ایرانی در رسانه های انگلیسی
غریبی با آنچه در اینستاگرام به نمایش گذاشته تفاوت زیادی دارد و به جای اندامی عضلانی و سیکس پک، ظاهری نامناسب و شکمی برآمده دارد. قد او نیز کمتر از ۱۸۸ سانتی متر بود که در تصاویرش حضور داشت و این ورزشکار ۳۰ ساله تقریباً ۱۷۰ سانتی متر قد دارد.