آقای پلیس! مهسا راهنمایی شد؟می گویید برخورد فیزیکی نبود. یعنی پاسبان مرد یا زن به دختر ۲۲ ساله مشت، لگد و سیلی نزده است. این قابل قبول است. اما آیا دوربین نشان می دهد که از کلمه زشت استفاده نشده است؟ یعنی ممکن نیست مامور شما کلمه زشتی به کار برده باشد و دختری که تا به حال با چنین افرادی روبرو نشده و این حرف ها را نشنیده است شوکه شده باشد؟