آخرین تغییر ساعت رسمی کشور


ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۳۰ شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود.

این آخرین تغییر ساعت رسمی در کشور است و در ابتدای سال جدید تغییر ساعت دیگری نخواهیم داشت.

رئیس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس شورای اسلامی قانون لغو تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس شورای اسلامی اردیبهشت ماه امسال در نامه ای به رئیس شورای اسلامی قانون لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۹۵/۵/۳۱ ملغی شده و دولت اجازه تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد».