برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیهر خونی که در این سرزمین ریخته شود، خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان مردم ما در خون خود غلتیده اند و مادران بسیاری داغدار شده اند. ما باید ادبیات خون و خونریزی را از فرهنگ این سرزمین پاک کنیم. برای همیشه کافی است!