پیروزی یا عقب نشینی نظام؟
مردم مطالبه زیادی ندارند. آنها فقط یک زندگی عادی می خواهند، نه یک زندگی عادی مثل کشورهای اسکاندیناوی، کانادا و استرالیا که به یک زندگی عادی و انسانی مثل کشورهایی مثل ترکیه، هند، مالزی، ویتنام و … راضی هستند. آیا درخواست زیاد است؟! یا تهیه آن سخت و غیر ممکن است؟!