آیا برای دریافت وام می توان سپرده مسدود شده را از بانک برداشت؟


بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اخذ وثیقه برای پرداخت تسهیلات از اسفندماه سال گذشته ممنوع شده است و در صورتی که بانک پرداخت وام را مشمول سپرده گذاری کند، باید سود آن سپرده را پرداخت کند. در غیر این صورت با بانک متخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش ملیت به نقل از ایسنا، بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ کرده که در آن سپرده گذاری به عنوان وثیقه ممنوع شده است. البته لازم به ذکر است که این موضوع پیش از سوم اسفند سال گذشته در سیستم بانکی در جریان بود و بانک ها برای پرداخت تسهیلات پایه، سپرده را به عنوان وثیقه نقدی قرار می دادند.

اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک نمی تواند سپرده را به عنوان بخشی از وثیقه مسدود کند و این سوال برای کسانی که قبلا وام گرفته اند و بانک سپرده را به عنوان وثیقه مسدود کرده است، ایجاد شده است که این بخشنامه عطف به ماسبق و آیا می توانند سپرده بلوکه شده را از بانک بگیرند یا خیر؟

توضیحات بانک مرکزی در این خصوص به ایسنا حاکی از آن است که اگر بانکی طبق قرارداد اعطای تسهیلات را منوط به سپرده گذاری متقاضی کرده باشد و این سپرده را تا زمان پرداخت کامل اقساط مسدود نگه دارد؛ قبل از بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ این رویه در بانک ها مرسوم بود و پس از صدور این بخشنامه بانک ها موظف به پرداخت سود به این دسته از سپرده ها مانند سپرده های سرمایه گذاری بودند و بانک نمی تواند سپرده را به عنوان بخشی مسدود کند. از وثیقه .

بنابراین اگر در فرآیند دریافت وام از بانک ها، سپرده را مسدود کنند، اگر طبق توافق بانک و مشتری به این سپرده سود پرداخت شود، موردی ندارد، اما در شرایطی که بانک و مشتری بر اساس قرارداد به توافق نرسیده و مشتری سود دریافت می کند. همچنین در صورت عدم دریافت سپرده و پول بلوکه شده خود در بانک، بانک مربوطه باید وجه را پس دهد.

بنابراین، بر اساس اعلام بانک مرکزی، با بانک هایی که بدون پرداخت سود بخشی از سپرده را مسدود کرده و بر اساس آن وام بدهند، برخورد می شود.

از سوی دیگر، علیرضا قیطاسی – دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی – در گفت وگو با ایسنا، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد و گفت: اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه از سوم اسفندماه سال گذشته ممنوع شده است. این موضوع در بانک ها نیز در حال اجراست. .

به گفته وی، اگر فردی سپرده خود را قبل از سوم اسفند سال گذشته به صورت نقدی تعهد کرده باشد، نمی تواند آن سپرده را آزاد کند، اما تا زمانی که تمام اقساط وام پرداخت نشود، مبلغ مربوطه به عنوان وثیقه در بانک است و مشتری باید وثیقه دیگری ارائه دهد. . و وثیقه را عوض کند تا بتواند آن پول را برداشت کند.