تشکیل ابر متان در جنوب تهران تایید شد – تجارت نیوزتشکیل ابر متان در جنوب تهران تایید شد – تجارت نیوز