عوامل موثر بر قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی – اقتصاد برتر


رئیس گروه های اسلامی مرکز تحقیقات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها، ثبات در قیمت گذاری، تحقق سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت، تحقق حاشیه سود معقول برای صنایع و اجتناب. فروش ارزان باید در نظر گرفته شود.

تهران – اختازبرتر – ۲۰ آبان ۱۴۰۱

به گزارش ایرنا، امیرحسین اعتصامی در میزگرد قیمت خوراک پتروشیمی ها که توسط اتاق فکر نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از موضوعات جدی بازار سرمایه بحث اجباری است، گفت: قیمت گذاری : این موضوع در صنایع پتروشیمی و سایر صنایع وجود دارد و عاملی محدود کننده و مخرب برای بازار سرمایه محسوب می شود. در بازار سرمایه باید سهام عرضه و معامله شود و قیمت گذاری دستوری می تواند این جایگاه را بگیرد.

اعتصامی با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های بازار سرمایه کاهش قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف و واگذاری قیمت گذاری به بازار است، گفت: بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی ها و ۲۳ درصد فرابورس است. بازار فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی هستند و در این میان شرکت هایی داریم که خوراک اصلی آنها گاز طبیعی است و قیمت گذاری گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت ها تأثیر می گذارد. مهمترین محصولات آنها متانول، اوره آمونیاک، نیترات و … است و در محصولات نیمه خام و بالادستی پتروشیمی سهم بالایی دارند.

وی افزود: نوسان قیمت این محصولات می تواند حاشیه سود پتروشیمی های بورسی را کاهش دهد. به عنوان مثال برای شرکت پتروشیمی زاگرس به ازای هر یک درصد تغییر در نرخ خوراک، بیش از ۶ درصد تغییر در سود پیش بینی شده آن ایجاد می شود. فرمول فعلی بر اساس ۵۰ درصد نرخ گاز واردات و صادرات و ۵۰ درصد قیمت گاز در ۴ قطب بین المللی تعیین شده است، به نظر می رسد این فرمول کارآمد نیست. زیرا نوسانات قیمت در اروپا باعث افزایش قیمت خوراک گاز می شود و ما به دنبال جمع بندی و پیشنهادی برای نرخ خوراک بهینه هستیم.

  • ۸ رویکرد برای قیمت گذاری نرخ گاز طبیعی

رئیس گروه های اسلامی مرکز پژوهش های سازمان بورس با اشاره به اینکه ۸ رویکرد برای قیمت گذاری نرخ گاز طبیعی وجود دارد، گفت: این رویکردها شامل قیمت گذاری در بازار نقدی بر اساس رقابت، قیمت گذاری بر اساس نفت و فرآورده های نفتی است. قیمت گذاری بر اساس انحصار دوجانبه، قیمت گذاری برگشتی، قیمت گذاری بر اساس قوانین و مقررات دولتی، قیمت گذاری بر اساس قوانین و مقررات بر اساس مسائل اجتماعی و سیاسی، قیمت گذاری بر اساس قوانین و مقررات بر اساس هزینه های کمتر از خدمات و در نهایت رایگان و بدون قیمت . در قیمت‌گذاری، ثبات در قیمت‌گذاری، تحقق سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نفت، تحقق حاشیه سود مناسب برای صنایع و اجتناب از ارزان‌فروشی باید مورد توجه قرار گیرد.

اعتصامی تاکید کرد: قیمت گذاری باید به گونه ای انجام شود که توسعه متوازن در بالادست و پایین دست صنعت پتروشیمی محقق شود و این در شرایطی است که در سال های گذشته بالادستی این صنعت توسعه پیدا کرده و پایین دستی نیز توسعه یافته است. مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر نرخ خوراک، عوامل دیگری را نیز باید در نظر گرفت، دولت توسعه بخش پایین دستی را با عواملی مانند مالیات در دستور کار خود قرار دهد. می توانیم با ایجاد کمیته قیمت گذاری با همکاری سازمان بورس و شرکت های پتروشیمی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و شورای اسلامی به فرمولی برای قیمت گذاری بهینه دست پیدا کنیم. قیمت گذاری گاز منطقه ای است و قابل مقایسه با نفت خام نیست، باید فرمول آن طبق قانون تغییر کند و آیین نامه جدیدی تدوین شود.