به نام خدا رنگین کمان


به نام خدا رنگین کمان
خداوند بخشنده و مهربان است

خدا سنجاقک رنگی
خدایا پروانه های زیبا

خدایی که هوا را آفرید
او درختان، گل ها و گیاهان را آفرید

خدایی که بهتر از بوی گل است
صمیمی تر از خنده مادر است

خدایا به ما مهربانی عطا کن
دلی ساده و ملکوتی عطا کن

دلی صاف و بی کینه چون آب
قلبی روشن و گرم مانند خورشید