رنگ سال ۱۴۰۱ چیست؟


هر ساله طراحان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدلینگ دنیا اجتناب کرده اند رنگ خاصی پیروی می کنند به همان اندازه بین ساختار های سالانه شخصی توافق تحمیل کنند. رنگ ۲۰۲۲ طبق عرف هر ساله توسط پنتون راه اندازی شد تبدیل می شود. نمایندگی پنتون اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۹ وظیفه محدوده رنگ سال نو را بر عهده داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} محدوده اجتناب کرده اند بازخورد مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان در زمینه مدلینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکور استفاده می تدریجی.

همراه خود توسعه جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما، افراد ایران بیش اجتناب کرده اند قبلی به اطلاعات مدلینگ دنیا ورود دارند. به دلیل در ایران رنگ های سال شمسی بر ایده الگوی میلادی محدوده می شوند. رنگ سال ۱۴۰۱ شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۲ پس اجتناب کرده اند میلاد “فوق العاده توت” شناسایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی غیر مستقیم به بنفش است. در ظاهر شد اول، “پری پری” شبیه بنفش به نظر می رسد مانند است، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند اینطور نیست. «Very Berry» به طور انحصاری توسط پنتون بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری غیرمعمول دارد.

اگر {به خاطر داشته باشید}، دختران ایرانی رنگ خاکستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد را برای مونتاژ تیپ ۱۴۰۰ ترجیح دادند. از {این رنگ} ها شناخته شده به عنوان رنگ شبیه به سال حاضر شد. همراه خود فرا رسیدن سال ۱۴۰۱، خالص است کدام ممکن است اصولاً ساختار های لباس زنانه بر ایده رنگ «پری پری» باشد.

تأمین

دیدگاهتان را بنویسید