عوامل م theثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد م haveثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار به هر نحوی پس از جراحی پروتز را لمس می کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز را در قسمت هایی از بدن خود در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید