صدراعظم آلمان: مخالفت همراه خود تحریم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین روسیه
او ذکر شد کدام ممکن است همین امر با اشاره به متعدد اجتناب کرده اند کشورهای عضو اتحادیه اروپا کدام ممکن است تا حد زیادی به قدرت روسیه تکیه کن بودند صادق است.

دیدگاهتان را بنویسید