کاهش لیزری فلزات چیست؟ روزنامه خبری وب مبتنی بر


با بیرون شک عنوان کاهش لیزری را شنیده اید. قابل انجام است سوالی داشته باشید. کاهش لیزری چیست؟ در یکپارچه به راه اندازی شد فرآیند حکاکی روی فلز می پردازیم.
کاهش لیزری اجتناب کرده اند آن دسته فناوری هایی است کدام ممکن است دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت کاهش را افزایش داده است. علاوه بر این امکانات حکاکی در این راه اصولاً است. سود این راه عدم خطا در کاهش لیزری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حک شدن آن همراه خود بالاترین دقت است. با این حال علت آن قطر کم لیزر است. کاهش لیزری فلزات را می توان بر روی اکثر فلزات قابل مقایسه با فلز، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای حکاکی استفاده کرد.

چگونه کاهش لیزری انجام دهیم؟

فرآیند کاهش لیزری به این صورت است کدام ممکن است خروجی قادر مطلق لیزر بر روی جسم فلزی اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب مشخص شده را حک می تدریجی. لیزر مرحله فلز را ذوب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بنزین هیکل مذاب را آلوده نشده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن کاهش انجام تبدیل می شود.

ساختار لیزر در کاهش لیزری فلزات

شاید اجتناب کرده اند شخصی بپرسید کدام ممکن است لیزر چیست؟ یکی اجتناب کرده اند فناوری های جدید است کدام ممکن است همراه خود آسانسور نوری بر مقدمه تشعشعات ساطع شده، تحریک نوری تحمیل می تدریجی. آسان ترین لیزرها به گونه ای طراحی شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ آینه موازی تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نوسان ساز تحمیل می کنند.
فرآیند کار لیزر به این صورت است کدام ممکن است همراه خود تحمیل منصفانه جو سرزنده بین آینه ها، استراتژی تابش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن آن را افزایش می دهد. طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند لیزرها اجتناب کرده اند جمله لیزرهای گازی، شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیواکتیو موجود است کدام ممکن است همراه خود آنها می توانیم طیف گسترده ای از عناصر فلزی را کاهش دهیم. با این حال در صنعت اجتناب کرده اند ۲ تجهیزات لیزر گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوی استفاده می کنیم.

کاهش لیزری فلزات به این صورت انجام تبدیل می شود کدام ممکن است تجهیزات کاهش لیزر همراه خود خروجی لیزر قادر مطلق کدام ممکن است تجهیزات لیزر است بر روی اجسامی کدام ممکن است می خواهید کاهش دهید انجام تبدیل می شود. قسمتی اجتناب کرده اند بدنه توسط تجهیزات کاهش لیزر ذوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار بنزین آلوده نشده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان مرحله آن کاهش داده تبدیل می شود.

ساختار لیزر در کاهش لیزری فلزات

لیزر فناوری است کدام ممکن است همراه خود آسانسور نوری بر مقدمه تشعشعات تحریک، آفتاب ساخت می تدریجی. آسان ترین ساختار برای خروجی لیزر برای ادغام کردن ۲ آینه است کدام ممکن است به صورت موازی روبروی یکدیگر قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نوسان ساز را نمایند.

لیزر همراه خود تحمیل منصفانه جو سرزنده بین ۲ آینه واقعاً کار می کند کدام ممکن است استراتژی تابش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن بین ۲ آینه را افزایش می دهد.

لیزر گازی، لیزر شیمیایی، لیزر تابشی، لیزر قوی، لیزر فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … طیف گسترده ای از مختلف لیزر برای کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکاکی، با این حال در تجهیزات های لیزر اقتصادی تنها اجتناب کرده اند ۲ نوع تجهیزات لیزر گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات لیزر قوی استفاده تبدیل می شود.

تجهیزات کاهش لیزری فلزات

تجهیزات کاهش لیزر فلزات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کارهای مختلفی قابل مقایسه با حکاکی، کاهش، جوشکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انجام می دهد. او اجتناب کرده اند تجهیزات کاهش لیزر برای کاهش صفحات آهنی در صفحه سازی، علامت گذاری عناصر دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده کرد. این تجهیزات در زمینه های مختلفی اجتناب کرده اند جمله شیرآلات، ابزار آلات، ظروف آشپزخانه، از کیت پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کاربرد دارد.
این ماشین تحولات اساسی در مسکن بشر تحمیل کرد، صنایع دستی را به کار مکانیزه تغییر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث پیشرفت صنعت شد.
منصفانه فوتون اجتناب کرده اند تجهیزات کاهش لیزری ساطع تبدیل می شود کدام ممکن است در آلومینیوم، آلیاژهای مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره منعکس تبدیل می شود. این چرخ دنده علاوه بر این تصویری آینه ای، رسانای خوبی {برای گرما} هستند. از حرارت را روی مرحله شخصی چاپ شده می تدریجی. آلیاژهای کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز گرمای کمتری را توسل به می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل حکاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بهتری دارند.

برش لیزری فلزات

کاربرد تجهیزات کاهش لیزری

لیزرهای اقتصادی به گروه های مختلفی طبقه بندی می شوند. در بین تجهیزات های لیزر بنزین اقتصادی، تجهیزات کاهش لیزر دی اکسید کربن بیشترین کاربرد را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تجهیزات برای حکاکی چرخ دنده مختلف قابل مقایسه با شیشه، شیشه، پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده تبدیل می شود.
دسته های تولید دیگری لیزرهای اقتصادی هستند کدام ممکن است عمدتاً لیزر هستند. اجتناب کرده اند بعضی از اینها ماشین ها برای حکاکی لیزری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فلزات مختلف استفاده تبدیل می شود. تجهیزات لیزر آبی نیز به همین ترتیب دارای ۲ دسته می باشد: تجهیزات لیزر متالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات لیزر غیر فلزی. نکته جلب توجه اینجا است کدام ممکن است این تجهیزات ها توسط منصفانه کامپیوتر مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار می کنند کدام ممکن است باعث افزایش دقت کاهش شده است.

مزایای کاهش لیزر چیست؟

سود تهاجمی کاهش لیزری اینجا است کدام ممکن است امکانات محور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر کانونی فوق العاده کم است. علاوه بر این اشیا اشاره کردن شده سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت بالای آن غیر قابل انکار است کدام ممکن است باعث افزایش دقت عناصر فلزی شده است.
یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مزایای کاهش لیزری اینجا است کدام ممکن است کار همراه خود آن دستی تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این باعث افزایش سرعت تبدیل می شود. علاوه بر این در بعضی از اینها کاهش حاشیه از های عناصر فلزی آسیبی نمی بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب توجه است کدام ممکن است کاهش لیزری به صورت مستقیم انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به صورت منحنی نیز حکاکی کرد. مهمترین نکته بعضی از اینها کاهش دقت بالای کدام ممکن است در هیچ قطعه عکس کشف شد نمی شود. اگرچه در کاهش لیزری حرارت به سختی موجود است، با این حال اجتناب کرده اند آسیب به کل نیمه جلوگیری می تدریجی.
خواص فیزیکی برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده باعث تبدیل می شود کدام ممکن است آنها در تأثیر فشار بیش از حد آسیب ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده به این صورت حکاکی می شوند. شیشه یکی اجتناب کرده اند این چرخ دنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیزر تنها وسیله ای است کدام ممکن است ممکن است هر گونه برشی روی آن تحمیل تدریجی.

اخرین حرف

تجهیزات کاهش لیزری متعدد اجتناب کرده اند مسائل را مونتاژ کدام ممکن است امروزه همراه خود بازو توسط تجهیزات ساخته تبدیل می شود. تجهیزات کاهش لیزری از محسوس، پرسرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت حک قالب های دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده بر روی طیف گسترده ای از فلزات را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید