مدیریت معقول کمین کووید ۱۹


به طور معمول، وقتی اجتناب کرده اند مدیریت معقول صحبت می کنیم، ۲ ابزار هر دو مسئله دخیل در اجرای این مد اندیشه در مورد تبدیل می شود. اولین مورد استفاده اجتناب کرده اند داده های کلی با توجه به موضوعات شغلی، واکسن ها، {بیماری ها} هر دو حقایق است کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای فناوری معقول قابل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج هستند. دوم، همکاری بین سازمانی برای انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر نظارت روزانه، به منظور که در مقابل بیشتر مردم، ساده متخلفان واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به ویروس محدود هر دو جریمه شوند.

آیه ابدی- جهانگیر مصلی – خبرنگار: تنها در بخش مالی، تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است به همان اندازه ژوئن ۱۴۰۰ میلیارد دلار اجتناب کرده اند بدنه ضعیف اقتصاد شکسته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌سوراخ بینی می‌کرد کدام ممکن است انبساط ساخت ناخالص خانه ایران در سال ۲۰۲۰ با بیرون کرونا به ۴۶۳ میلیارد دلار برسد، با این حال همراه خود ملاحظه به اپیدمی کرونا، آن را به ۳۹۳ میلیارد دلار کاهش داد کدام ممکن است آرم‌دهنده زیان ۷۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران به دلیل فاجعه است. ویروس. .

فرهاد دژپسند وزیر اسبق اقتصاد اردیبهشت ماه امسال ادعا کرد کدام ممکن است کرونا ۱۵ سهم ساخت ناخالص خانه به اقتصاد ایران آسیب می‌زند.

علاوه بر این بر مقدمه تحقیقات سال قبلی «مؤسسه پوشش گذاری دانشکده اقتصادی شریف» با توجه به اقتصاد ایران، {به دلیل} این {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه ها، استراحتگاه ها، مکان های غذا خوردن، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چرخ دنده نفتی، شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفلزی، خطرناک ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضر ترین ادارات دولتی، انرژی الکتریکی، تجهیزات، پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخابرات کمترین آسیب را متحمل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول کاهش درآمد خانه ملت {به دلیل} شیوع این بیماری بین ۵.۶۵ به همان اندازه ۶.۶۳ سهم {بوده است}.

مدیریت معقول چیست؟

به طور معمول، وقتی اجتناب کرده اند مدیریت معقول صحبت می کنیم، ۲ ابزار هر دو مسئله دخیل در اجرای این مد اندیشه در مورد تبدیل می شود. اولین مورد استفاده اجتناب کرده اند داده های کلی با توجه به موضوعات شغلی، واکسن ها، {بیماری ها} هر دو حقایق است کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای فناوری معقول قابل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخراج هستند.

دوم، همکاری بین سازمانی برای انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر نظارت روزانه، به منظور که در مقابل بیشتر مردم، ساده متخلفان واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به ویروس محدود هر دو جریمه شوند. به عبارت تولید دیگری، در چارچوب ساختار مدیریت معقول، در مقابل اعمال محدودیت برای همه اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی نقش ها، ایده بر اینجا است کدام ممکن است {افرادی که} واکسینه نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اکنون ناقل ویروس کرونا هستند، به صورت معقول ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول برخی اشیا می شوند. {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم

این رویه درهم آمدن است آپلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط‌آوری داده ها مورد نیاز توسط گروه‌های مربوطه اجتناب کرده اند جمله ادارات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی، وزارت بهداشت، پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه‌ها در سامانه‌ای به تماس گرفتن پلتفرم مدیریت کامل معقول کرونا است. برای این منظور اجتناب کرده اند سامانه ای به تماس گرفتن امید استفاده تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود همکاری وزارت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت ایجاد شده است.

خواستن به رویکرد خوب

پس اجتناب کرده اند پی برداشتن به این آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ماه پس اجتناب کرده اند پنجمین بالا مرگبار در ایران، مدتی بود کدام ممکن است خبر اجرای ساختار های معقول برای مدیریت کرونا به گوش می رسید. پس اجتناب کرده اند تعدادی از بار تاخیر در اجرای این ساختار، احمد واحدی وزیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ستاد عملیاتی ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا ادعا کردند کدام ممکن است مرحله یک ساختار معقول مقابله همراه خود کرونا اجتناب کرده اند روز شنبه آذرماه {در سراسر} ملت اجرایی تبدیل می شود. ۱۱.

وی کسب اطلاعات در مورد سطوح اجرای این ساختار بر مقدمه «سامانه OMID» ذکر شد: «تجهیزات های اجرایی»، «بار داخل شهری»، «ورزش مدل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها»، «بار برون شهری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شهری، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پژوهش”. حرکت اتومبیل آموزشی” برای ادغام کردن ۵ مرحله اجرای ساختار مدیریت معقول بیماری.

استان قزوین در ساختار الگوی (آزمایشی)

ساختار مدیریت معقول پیش اجتناب کرده اند این در تعدادی از استان ملت (خزر، کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان غربی) انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه تجربیات به بازو آمده اجتناب کرده اند آن ها در مرحله سراسری اجرا تبدیل می شود.

اولین استانی کدام ممکن است در ساختار (آزمایشی) قرار گرفت، استان قزوین بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند شهریور ماه قبلی ساختار های خوب مقابله همراه خود کرونا را اجرا می تنبل. در قزوین حدود ۴۰ هزار واحد صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰۰ نیروی محرک تاکسی در مرحله شهر موجود است کدام ممکن است طبق آمار آیین نامه بیش اجتناب کرده اند ۸۰ سهم واکسینه شدند. این دلیل است اجرای این ساختار در قزوین در ابتدا بر بخش اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار کلی محور بود کدام ممکن است اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها برای کسب اطلاعاتی قابل مقایسه با QR کد باید آن را بر روی ویترین مغازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه های شخصی نصب کنند. وضعیت سلامت، واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد بررسی کرونا برای مشتریانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اسکن تلفن معقول استفاده می کنند.

در بخش بار کلی نیز پیش سوراخ بینی شده بود کدام ممکن است مشتریان تاکسی بتوانند این داده ها را اجتناب کرده اند طریق پلاک اکتسابی کنند. سید جمال حسینی، رئیس کمیته پیگیری، تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت کمیته پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا در استان قزوین، یک زمان کوتاه پس اجتناب کرده اند اجرای این ساختار {در این} استان، اجتناب کرده اند کار کردن نهادهای قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای آن در پایلوت خبر داد. اجرای چالش قابل قبول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرادات مشهودتر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات سراسری است کدام ممکن است آن را کنار می تنبل.

در مجموع، تجزیه و تحلیل مفهوم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج این مد جدید پایش کرونا آرم می‌دهد کدام ممکن است در صورت سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متصل شدن داده ها حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های معقول، می‌توان {امیدوار بود} کدام ممکن است سریع پس اجتناب کرده اند حدوداً اجتناب کرده اند محدودیت‌های استاندارد قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت خلاص شویم. ۲ سال، جان اخیر ای خواهد گرفت.

کشورهای تولید دیگری تخصص می کنند

تخصص برخی ملت ها آرم می‌دهد کدام ممکن است در صورت شیوع فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تزریق واکسن کافی، محدودیت‌های معقول مؤثر نخواهد بود. همانند پادشاهی متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، قرنطینه معقول در موج اول تابستان قبلی تحریک کردن شد، با این حال این تکنیک {به دلیل} انواع بیش از حد مبتلایان پاسخ نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً نتوانست محدودیت های هوشمندی را برای همه مبتلایان اعمال تنبل. {هر روز} ۳۰۰۰۰ فرد مبتلا جدید به داده های آماری زودتر اضافه می شد.

اگرچه متعدد اجتناب کرده اند ملت ها تنها پس اجتناب کرده اند افزایش نسبی بیماری مجبور به اعمال محدودیت های عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه اقدامات خوب در اصل کار بودند، با این حال برخی اجتناب کرده اند ملت ها اجتناب کرده اند ابتدا مدیریت خوب ای را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شیوع این بیماری جلوگیری کردند. تا حد زیادی این جوامع کشورهایی بودند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تخصص ویروس سارس درس گرفتند. کره جنوبی یکی اجتناب کرده اند بهتر از ملت ها بود کدام ممکن است سیستم اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره معقول را برای اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشاره “اشخاص حقیقی در تصمیم همراه خود مبتلایان” در گذشته اجتناب کرده اند پیشنهاد برای داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی واکسن ها اجرا کرد.

همراه خود این جاری، در استرالیا جدا از ایزوله سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند شهرهای آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقدامات، نظارت دیجیتالی بر روی تصمیم های اشخاص حقیقی یکی اجتناب کرده اند مدیریت های هوشمندی بوده کدام ممکن است ممکن است در بالای همه چیز کرونا کارآمد باشد. بدتر کردن نظارت معقول بر ارتباطات ساکنان در ویتنام به در کنار «۱۲ سال زندان» شگفت‌انگیز اشخاص حقیقی با بیرون نقاب، توانسته است امواج بیماری را مهار تنبل.

همراه خود این جاری، در چین، همراه خود بستگی به فناوری تلفن در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان داده، اجتناب کرده اند خوب سیستم «کد سلامت» بیشتر مبتنی بر رنگ برای مدیریت بازدید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار شیوع ویروس کرونا استفاده شده است. در این مد به هر شهروند خوب کد QR شناخته شده به عنوان نشانگر وضعیت بهزیستی شخصی اختصاص می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون این این سیستم ساکنان نمی‌توانستند مجتمع‌های آپارتمانی شخصی را توقف کنند هر دو وارد اکثر اماکن کلی شوند.

خوشبختانه اکنون توسعه واکسیناسیون ملت آرم می دهد کدام ممکن است کدام ممکن است روش مدیریت کرونا را اصلاح دهیم. برخی اجتناب کرده اند متخصصان معتقدند قرنطینه معقول در هر گروه ای همراه خود ملاحظه برای عجله واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع {افرادی که} در یک واحد ملت واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خواستن به نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان مجدد بر مقدمه روابط اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی آن ملت دارند، قابل اصلاح است. در آستانه اجرای مدیریت معقول {در سراسر} ملت، انواع دوزهای تزریقی واکسن اجتناب کرده اند ۱۰۹ میلیون فراتر سر خورد. نزدیک به ۵۹ میلیون نفر دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴۹ میلیون دوز دوم اکتسابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع دوز سوم نزدیک به ۲ میلیون نفر است.

تخصص سویه‌های جدید کرونا آرم می‌دهد کدام ممکن است امکان خاصی برای گذشته تاریخی بالا کرونا {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تمامی تجربیات جهانی، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت معقول بهتر از امکان برای مقابله همراه خود کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نتایج کووید-۱۹ است.

دیدگاهتان را بنویسید