ناسا "اسپیس ایکس" حریف را تراشید!
نلسون در یک واحد کنوانسیون خبری همراه خود ردیابی به مکالماتی کدام ممکن است سال قبلی همراه خود مردمان در کاپیتول هیل داشت ذکر شد: کنگره اختصاص داده شده است کدام ممکن است ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند خوب فرودگر برای ماموریت های بلند مدت محدوده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید