توجه؛ خودمان کار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خوریم
اگر عنوان «آگهنو» برایتان شناخته شده نیست، کافی است به این نکته ردیابی کنید کدام ممکن است سردبیر آن «محمد قوشانی» است، همراه خود این تمایز کدام ممکن است وی مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست آن نیز است…

دیدگاهتان را بنویسید