“یکی در روده ها من می خواهم بود کدام ممکن است نبود”


به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند رشت، کتاب «در دلم یکی بود کدام ممکن است نبود» مجموعه اشعار سمیه ربیعی است کدام ممکن است همراه خود حمایت اداره کل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قطعا ارزش آن را دارد های حفاظت مقدس گیلان سروده شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط انتشارات راج در سال ۱۳۹۹ آشکار شده است.

در بخشی اجتناب کرده اند کتاب می خوانیم:

همراه خود کمک اروند

۲ راه تلخ برایم که هنوز است

کدام ممکن است داره دیوونم میکنه

اشک هایم مثل تیغ بود

سه قطره خون روی گونه هایم ریخت

رودخانه! من می خواهم همراه خود باید درد بدست آوردم

هر دو دلت برام غیرمعمول خوب شده؟

در شبیه به اشک های غیرقابل تحمل

من می خواهم دارم همراه خود تب موج میجنگم

همراه خود قیافه ای کدام ممکن است دوست داشتنی بود

روشنایی صداها را می آورد

آن زن تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتابزده دارد

او فرزندش را در آغوش باید گذاشت

کدام ممکن است خدا خواست در باید شکافته شود

موجی در دل اقیانوس

می خواست به سلامت حرکت تنبل

قوم موسی همراه خود خیال دستی می خواستند

مکان عهدتو شکستی؟!

مکان سرکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسور شدی؟!

اوه بگو چی شده

چشمت شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کور شدی؟!

او روی شعله های شومینه بود

در دلش آرزوی باران دارد

ای بانوی آبهای جهان

او به فداکاری باید ایمان داشت

اب! من می خواهم همراه خود باید درد بدست آوردم

هر دو دلم براش غیرمعمول خوب شده؟

{در این} اشک مشتاقانه

من می خواهم دارم همراه خود تب موج میجنگم

ممکن است به لحظات مادری انگشت یافته اید

منصفانه دوم فرات گیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبود شد

اروند ازت متنفره

این باید دلت نبود

مکان به قولت حرکت احتمالاً انجام دادی؟

مکان سرکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسور شدی؟

آب لطفا به من می خواهم بگو چه اتفاقی افتاده است

چشماتو شکستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کور شدی؟

منصفانه کاسه آب در دستم بود

پسرم کوله پشتی اش را حمل می تنبل

خداحافظی عجیبی دیدم

فینال بوسه، فینال آغوش

پایین پایش آب می ریزم

به همان اندازه یک بار دیگر برای اسکان بروم

پسرم را به باید دادم

اجتناب کرده اند تذکر احساسی برگردید

۲ راه تلخ برایم که هنوز است

این مرا حلقه دار می تنبل

بی نظمی گرمای خرمشهر

اروند بغض کرد کارون گریه کرد

اوه مامان برو خونه

آب بسه عاشق

مبادا یک بار دیگر مریض بشی

زیر آب نباش عاشق…

اوه مامان برو خونه

قرن هاست کدام ممکن است صبرم تمام شده است

خواب دیدم کدام ممکن است برگردی

گرچه همراه خود قرص نمی خوابم

قطرات اجتناب کرده اند مادر ترکیبی آوری شد

در فینال سکوت تمدید شده ممکن است

اطلاعات صبح در جاری روبرو شدن بود…

آب عکس اجتناب کرده اند سرت تحویل داد

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید