باران در یزد ۴۰۰ میلیارد خسارت به بار آورد


مدیرکل مدیریت فاجعه یزد: بارش بی‌سابقه باران در دوره مختصر در یزد، به همان اندازه به این دوم بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت برآورده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیگیر تکنیک جبران خسارت‌های وارد شده هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید